การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างรายงานและ whitepaper ที่เน้นข้อมูลและวิจัย

คำสั่ง ChatGPT Prompts "Draft a whitepaper or industry report highlighting key insights and research related to our field" เป็นคำสั่งที่ช่วยให้คุณสร้างรายงานหรือ whitepaper ที่เน้นการสรุปข้อมูลสำคัญและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์หรือวงการขององค์กรหรือหน่วยงานของคุณ. ติดตามขั้นตอนและเกริ่นนำอย่างถูกต้องเพื่อให้รายงานมีคุณภาพและครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญ.

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างรายงานและ whitepaper ที่เน้นข้อมูลและวิจัย

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Draft a whitepaper or industry report highlighting key insights and research related to our field."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างร่างกายของหนังสือเรื่องเขียวหรือรายงานอุตสาหกรรมที่เน้นการเนินค้นคว้าข้อมูลสำคัญและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวงการหรือฟิลด์ขององค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้คำสั่งนี้ รายงานนี้ควรมีความเชื่อถือและครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง.

3. แนะนำวิธีใช้:
   การใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างร่างกายของหนังสือหรือรายงานมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้:
   
   - ให้คำสั่งอย่างชัดเจน: ต้องระบุให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการให้เขียนรายงานหรือ whitepaper และรายละเอียดว่าคำสั่งเกี่ยวข้องกับฟิลด์หรือวงการใด.
   
   - ระบุความสำคัญ: ระบุว่าคุณต้องการรายงานนี้เน้นการเนินค้นคว้าข้อมูลสำคัญและข้อสรุปหรือข้อมูลสำคัญที่ควรเน้น.

   - ระบุสาขาอุตสาหกรรม: ระบุชื่อหรือรายละเอียดเกี่ยวกับฟิลด์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและเน้นเนื้อหาในรายงานให้ตรงตามความต้องการของคุณ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
   
   **Use Case 1: สร้างรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ใช้คำสั่ง "Draft a whitepaper or industry report highlighting key insights and research related to our field."**
   
   คำสั่ง: "Draft a whitepaper highlighting key insights and research related to the latest developments in the renewable energy industry."
   
   ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ChatGPT จะสร้างรายงานหรือ whitepaper เกี่ยวกับพัฒนาการในวงการพลังงานทดแทน (renewable energy) โดยเน้นการสรุปข้อมูลและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้.

   **Use Case 2: สร้างรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารโดยใช้คำสั่ง "Draft a whitepaper or industry report highlighting key insights and research related to our field."**
   
   คำสั่ง: "Draft an industry report highlighting key insights and research related to the advancements in communication technology."

   
   ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ChatGPT จะสร้างรายงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับข้อมูลและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการในเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเน้นความสำคัญของข้อมูลที่ถูกเน้นเอาไว้ในรายงาน.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ