คำแนะนำการใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อเตรียมจุดพูดคุยสำหรับการสัมภาษณ์สื่อ

เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างรายการจุดพูดคุยสำคัญสำหรับผู้พูดในระหว่างการสัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คำสั่งนี้จะช่วยเน้นคุณลักษณะนวัตกรรม ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อสื่อสารคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำการใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อเตรียมจุดพูดคุยสำหรับการสัมภาษณ์สื่อ

### 1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts
คำสั่งที่ต้องการให้คำแนะนำมีดังนี้:

"Generate a list of key talking points for a spokesperson to use during a media interview about [insert product/service], highlighting its innovative features, customer benefits, and competitive advantages to effectively communicate its value to the audience."

### 2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้
คำสั่งนี้ใช้เพื่อให้ ChatGPT สร้างรายการจุดสำคัญที่ผู้พูดสามารถใช้ในระหว่างการสัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยเน้นไปที่คุณลักษณะนวัตกรรม, ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ, และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ต่อผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. แนะนำวิธีใช้
ในการใช้คำสั่งนี้ คุณควรทำดังนี้:

1. ระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างจุดพูดคุย
2. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ หากจำเป็น เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลเพียงพอในการสร้างคำตอบที่มีประสิทธิภาพ
3. ใช้คำสั่งนี้เมื่อคุณต้องการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์สื่อ หรือการนำเสนอในที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้พูดสามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ

### 4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง

**Use Case 1: เตรียมสัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่**

คำสั่ง: 
"Generate a list of key talking points for a spokesperson to use during a media interview about the new XYZ smartphone, highlighting its innovative features, customer benefits, and competitive advantages to effectively communicate its value to the audience."

**ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง:**
1. **Innovative Features**:
   - Advanced AI-powered camera system with night mode and 5x optical zoom.
   - Edge-to-edge OLED display with ultra-high resolution and dynamic refresh rate.
   - Fastest 5G connectivity in the market with enhanced signal stability.

2. **Customer Benefits**:
   - Capture stunning photos in any lighting condition, perfect for travel and social media.
   - Enjoy an immersive viewing experience for movies and games.
   - Seamless and uninterrupted connectivity for video calls and streaming.

3. **Competitive Advantages**:
   - Leading the market with the highest camera resolution and fastest 5G speeds.
   - Unique design with the slimmest and lightest build in its class.
   - Competitive pricing with additional features compared to other flagship models.

**Use Case 2: เตรียมสัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับบริการส่งของด่วน**

คำสั่ง:
"Generate a list of key talking points for a spokesperson to use during a media interview about our new express delivery service, highlighting its innovative features, customer benefits, and competitive advantages to effectively communicate its value to the audience."

**ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง:**
1. **Innovative Features**:
   - Real-time tracking with live updates via our mobile app.
   - AI-based route optimization for faster delivery times.
   - Contactless delivery options for enhanced safety.

2. **Customer Benefits**:
   - Peace of mind knowing the exact location of your package at all times.
   - Receive your packages quicker than ever before, reducing wait times.
   - Safe and convenient delivery without physical contact.

3. **Competitive Advantages**:
   - Industry-leading delivery speeds with a 99% on-time rate.
   - Advanced technology that sets us apart from traditional delivery services.
   - Flexible delivery options tailored to meet customer needs.

ในการใช้งานจริง คุณสามารถปรับแต่งคำสั่งเพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างคำตอบที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ