การสร้าง Elevator Pitch ที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย AI ChatGPT Prompts

เรียนรู้วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT เพื่อสร้าง Elevator Pitch ที่โดดเด่นและดึงดูดความสนใจในเวลาไม่เกิน 30 วินาที โดยเน้นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกระตุ้นความสนใจจากนักลงทุน พันธมิตร หรือ ลูกค้า อ่านคำแนะนำทีละขั้นตอนและตัวอย่างการใช้งานที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

การสร้าง Elevator Pitch ที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย AI ChatGPT Prompts

### 1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts
**คำสั่ง:** 
"Craft a compelling elevator pitch for [insert product/service] that highlights its unique selling points in under 30 seconds, capturing the attention of potential investors, partners, or customers and sparking their interest in learning more about the product/service."

### 2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้
คำสั่งนี้มีเป้าหมายให้ ChatGPT สร้าง Elevator Pitch ที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยจะต้อง:
- ระบุจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
- ทำให้ผู้ฟังสนใจภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที
- ดึงดูดความสนใจจากผู้ลงทุน พันธมิตร หรือ ลูกค้า และกระตุ้นให้พวกเขาสนใจที่จะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

### 3. แนะนำวิธีใช้
การใช้คำสั่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:

**ขั้นตอนที่ 1:** กรอกชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการลงในช่อง [insert product/service]

**ขั้นตอนที่ 2:** ระบุจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์หรือคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

**ขั้นตอนที่ 3:** ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการดึงดูด เช่น นักลงทุน พันธมิตร หรือ ลูกค้า

**ขั้นตอนที่ 4:** ใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างข้อความ pitch ที่มีความกระชับและน่าสนใจภายในเวลา 30 วินาที

### 4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

**Use Case 1: แอพพลิเคชั่นออกกำลังกาย**
**คำสั่ง:** 
"Craft a compelling elevator pitch for FitLife, an innovative fitness app, that highlights its unique selling points in under 30 seconds, capturing the attention of potential investors and sparking their interest in learning more about the product."

**ตัวอย่าง Elevator Pitch:**
"FitLife is the ultimate fitness app that personalizes your workout plans using AI, offers real-time feedback, and integrates with your favorite health devices. It's like having a personal trainer in your pocket. Join us in revolutionizing fitness!"

**Use Case 2: บริการจัดส่งอาหาร**
**คำสั่ง:** 
"Craft a compelling elevator pitch for FreshEats, a premium meal delivery service, that highlights its unique selling points in under 30 seconds, capturing the attention of potential customers and sparking their interest in learning more about the service."

**ตัวอย่าง Elevator Pitch:**
"FreshEats delivers chef-crafted, organic meals straight to your door, tailored to your dietary needs. Say goodbye to meal prep and hello to delicious, healthy eating made easy. Try FreshEats today and transform your mealtime!"

**Use Case 3: แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์**
**คำสั่ง:** 
"Craft a compelling elevator pitch for LearnX, an online learning platform, that highlights its unique selling points in under 30 seconds, capturing the attention of potential partners and sparking their interest in learning more about the platform."

**ตัวอย่าง Elevator Pitch:**
"LearnX offers cutting-edge courses taught by industry experts, with interactive content and personalized learning paths. Empower your team with the skills of tomorrow, today. Partner with LearnX and elevate your organization's knowledge base!"

โดยสรุป การใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้าง Elevator Pitch จะต้องเน้นไปที่การระบุจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์และทำให้ข้อความสั้น กระชับ และดึงดูดความสนใจในเวลาอันสั้นที่สุดครับ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ