ใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เขียนบทความเชิงวิจัยเพื่อเป็นผู้นำทางในอุตสาหกรรม

ใช้บริษัทของคุณเป็นแหล่งความรู้และอำนาจในอุตสาหกรรมโดยการเขียนบทความที่ยกยอดแนวคิดในอุตสาหกรรมของคุณ บทความนี้จะเน้นการสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่เฉพาะตัวในอุตสาหกรรมของคุณ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เป็นผู้นำและคุณค่าให้กับลูกค้าและองค์กรของคุณ.

ใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เขียนบทความเชิงวิจัยเพื่อเป็นผู้นำทางในอุตสาหกรรม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Write a series of thought leadership articles on industry-specific topics to establish our company as an authority."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT เขียนชุดบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เฉพาะตัวของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งมุ่งเน้นการคิดเห็นที่มีคุณค่าและสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยผ่านบทความเชิงวิจัยหรือบทความที่เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้สำหรับผู้อ่าน.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุเจตจำนง: คำสั่งควรระบุเจตจำนงหรือเป้าหมายของบทความที่คุณต้องการ ChatGPT เขียนอย่างชัดเจน เช่น "ให้เขียนบทความที่ยกยอดทักษะในการจัดการความรู้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะช่วยให้บริษัทของเรามีภาพลักษณ์เป็นผู้นำทางทักษะในการจัดการความรู้."

   - ระบุหัวข้อหรือแนวคิด: ระบุหัวข้อหรือแนวคิดที่คุณต้องการให้บทความสนับสนุนหรืออธิบายให้ ChatGPT เข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น "เรียนรู้การใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ" หรือ "การพัฒนาความรู้ในด้านปัญหาทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์."

   - ระบุความยาว: ระบุความยาวของบทความที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น "เขียนบทความที่ยาว 1,000 คำ" เพื่อให้ ChatGPT ทราบความต้องการเพิ่มเติม.

   - ติดตามคำสั่ง: หลังจากที่ระบุคำสั่งหรือเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน คุณควรตรวจสอบบทความที่ ChatGPT สร้างขึ้นและตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามที่คุณต้องการ หากต้องการการแก้ไขหรือปรับปรุง คุณสามารถระบุอย่างชัดเจนเพิ่มเติม.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: บริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศต้องการบทความเพื่อเสริมภาพลักษณ์ตนเองในการจัดการความรู้ในด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร โดยมีคำสั่งเช่นนี้:

     "Write a series of thought leadership articles on machine learning knowledge management to establish our company as an authority. Each article should be at least 800 words long and should focus on different aspects of machine learning knowledge management, such as data storage, data retrieval, and knowledge transfer."

   - Use Case 2: บริษัทที่ให้บริการในด้านวิศวกรรมต้องการบทความเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีคำสั่งเช่นนี้:

     "Write a thought leadership article on innovative problem-solving in the engineering industry to establish our company as an authority. The article should be approximately 1,200 words long and should highlight real-world examples of innovative engineering solutions and their impact on the industry."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ