การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอโฆษณาที่เน้นความเปลี่ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์/บริการ ในระหว่างปีและผลกระทบต่อลูกค้า

ได้เวลาให้โลกเห็นเรื่องราวที่ไม่เคยเป็นมาก่อน! สร้างสคริปต์วิดีโอโฆษณาที่โดดเด่น เน้นการพัฒนาของ [แทรกชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] ตลอดปีที่ผ่านมาและการกระทบที่มีต่อประสบการณ์ของลูกค้า โปรดให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ได้สคริปต์ที่ท่านต้องการ

การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์วิดีโอโฆษณาที่เน้นความเปลี่ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์/บริการ ในระหว่างปีและผลกระทบต่อลูกค้า

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - **ชุดคำสั่ง:** "Write a script for a video advertisement that highlights the evolution of our [insert product/service] over the years and its impact on customers."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างสคริปต์สำหรับโฆษณาวิดีโอที่เน้นการพัฒนาของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่กล่าวถึง ในระหว่างปีที่ผ่านมา และมีผลต่อลูกค้าอย่างไร

3. **วิธีใช้:**
   - สร้างคำถามที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจและสร้างสคริปต์ที่ตรงกับความต้องการ
   - ให้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการพัฒนา, ความสำคัญของผลิตภัณฑ์/บริการ, และผลกระทบต่อลูกค้า
   - คำสั่งควรระบุว่าต้องการสคริปต์สำหรับวิดีโอโฆษณา

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สินค้า - รองเท้ากีฬา**
     - **คำสั่ง:** "Write a script for a video advertisement that highlights the evolution of our sports shoes over the years and its impact on customers."
     - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Create a compelling script that showcases the journey of our sports shoes, emphasizing technological advancements, customer satisfaction, and the impact on athletes' performance."

   - **Use Case 2: บริการ - บริการดูแลลูกค้า**
     - **คำสั่ง:** "Write a script for a video advertisement that highlights the evolution of our customer care services over the years and its impact on customers."
     - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Generate a script focusing on the transformation of our customer care services, emphasizing personalized support, customer testimonials, and the positive impact on overall satisfaction."

   - **Use Case 3: สินค้า - สมาร์ทโทรศัพท์**
     - **คำสั่ง:** "Write a script for a video advertisement that highlights the evolution of our smartphones over the years and its impact on customers."
     - **ตัวอย่างคำสั่ง:** "Craft a script showcasing the journey of our smartphones, highlighting technological innovations, user experience enhancements, and the positive impact on customers' daily lives."

การทำงานเราต้องการทำให้ ChatGPT ทราบถึงทุกประการเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อคุณในการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ