แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts ยุทธศาสตร์สร้างเนื้อหาวิดีโอ: การสร้างคู่มือและบทความเชิงลึกในการใช้ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] เพื่อประโยชน์สูงสุด

พัฒนายุทธศาสตร์สร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีคู่มือและบทความเชิงลึก เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] ให้ได้มากที่สุดที่เป็นไปได้ ตั้งแต่ผู้ใช้ใหม่ไปจนถึงผู้ใช้ที่มีระดับมือสูง โดยเน้นที่คุณสมบัติและข้อดีพิเศษ เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์สูง มาลองสร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจทั้งสอง Use Cases ด้านล่าง!

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts ยุทธศาสตร์สร้างเนื้อหาวิดีโอ: การสร้างคู่มือและบทความเชิงลึกในการใช้ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] เพื่อประโยชน์สูงสุด

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - "Develop a content strategy for a video series that provides in-depth tutorials and guides on using our [insert product/service] for maximum benefit."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT พัฒนายุทธศาสตร์การสร้างเนื้อหาสำหรับชุดวิดีโอที่ให้คำแนะนำและแนวทางละเอียดเรื่องการใช้ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] ให้ได้มากที่สุด.

**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยระบุ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] ที่ต้องการพัฒนาวิดีโอสอนเพิ่มเติม. 
   - ระบุกลุ่มเป้าหมายของวิดีโอ (เช่น, ผู้ใช้ใหม่, ผู้ใช้ประจำ, ผู้ใช้ระดับมือสูง).
   - ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือข้อดีพิเศษของ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] ที่ควรเน้น.
   - สร้างขั้นตอนหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการทำวิดีโอ.
   - สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์สูง.

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

   **Use Case 1: การสอนการใช้งานโปรแกรมกราฟิกใน [ผลิตภัณฑ์ที่แทรก] สำหรับผู้ใช้ใหม่:**
   - **คำสั่ง:**
     "Develop a content strategy for a video series that provides in-depth tutorials and guides on using our graphic design software for beginners."

   - **ตัวอย่างคำตอบ:**
     "In this video series, focus on introducing the basic features of our graphic design software. Start with a tutorial on navigating the interface, followed by step-by-step guides on essential tools like layers, text, and brushes. Tailor the content to those who are new to graphic design, emphasizing practical tips for creating stunning visuals."

   **Use Case 2: การปรับปรุงการใช้งาน [บริการที่แทรก] สำหรับผู้ใช้ประจำ:**
   - **คำสั่ง:**
     "Develop a content strategy for a video series that provides in-depth tutorials and guides on optimizing the use of our cloud storage service for regular users."

   - **ตัวอย่างคำตอบ:**
     "Craft videos that showcase advanced features of our cloud storage service, such as collaboration tools, file versioning, and security measures. Illustrate real-world scenarios to demonstrate how regular users can maximize the benefits of our service in their day-to-day tasks. Highlight time-saving strategies and efficient file organization tips."

   ทำการปรับแต่งตามลักษณะของ [ผลิตภัณฑ์/บริการที่แทรก] และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ