การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้าง Infographic เพื่อแสดงคุณสมบัติและประโยชน์หลักของแพลตฟอร์ม e-commerce ที่เน้นความสะดวกสบายและการส่งเสริมการขาย

ขอให้ ChatGPT สร้าง Infographic ที่นำเสนอคุณสมบัติและประโยชน์หลักของแพลตฟอร์ม e-commerce ของเราอย่างชัดเจน โปรดเน้นที่ความใจดีของผู้ใช้และความสามารถในการส่งเสริมยอดขายออนไลน์ ระบุขอบเขตของ Infographic และรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้าง Infographic เพื่อแสดงคุณสมบัติและประโยชน์หลักของแพลตฟอร์ม e-commerce ที่เน้นความสะดวกสบายและการส่งเสริมการขาย

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Compose an infographic illustrating the key features and benefits of our e-commerce platform, emphasizing its user-friendliness and ability to drive online sales."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้าง Infographic ที่มีภาพประกอบและข้อความเพื่อแสดงคุณสมบัติและประโยชน์หลักของแพลตฟอร์ม e-commerce ของเรา โดยเน้นที่ความใจดีของผู้ใช้และความสามารถในการส่งเสริมยอดขายออนไลน์

3. แนะนำวิธีใช้:

- ระบุคำสั่งอย่างชัดเจน: ระบุขอบเขตและรายละเอียดของ Infographic ที่คุณต้องการ เช่น ระบุจำนวนข้อมูลหรือประเด็นที่ต้องการให้ปรากฏใน Infographic

- เน้นความสำคัญ: ให้ ChatGPT เน้นที่คุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญของแพลตฟอร์ม e-commerce โดยเฉพาะความใจดีของผู้ใช้และความสามารถในการส่งเสริมการขายออนไลน์

- ขอข้อมูลเพิ่มเติม: ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเฉพาะ เพิ่มในคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้าง Infographic ที่เน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้
คำสั่ง: "Create an infographic highlighting the user-friendly features of our e-commerce platform, including intuitive navigation, one-click purchasing, and personalized user dashboards."

Use Case 2: สร้าง Infographic ที่เน้นความสามารถในการส่งเสริมการขาย
คำสั่ง: "Generate an infographic showcasing how our e-commerce platform effectively drives online sales, emphasizing features like targeted marketing tools, upselling suggestions, and seamless checkout processes."

ในกระบวนการใช้ ChatGPT Prompts นี้ คำนึงถึงความชัดเจนของคำสั่งและการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ