ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts เสนอแบ่งปันเบื้องหลังการสร้างสินค้าและบริการบนเฟซบุ๊ก

แบ่งปันรายละเอียดลับเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหรือสร้างสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่บริษัทพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นและนวัตกรรม ให้คุณเห็นภาพเบื้องหลังของการออกแบบที่คุณเชื่อมั่นและน่าทึ่ง

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts เสนอแบ่งปันเบื้องหลังการสร้างสินค้าและบริการบนเฟซบุ๊ก

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง: "Compose a Facebook post sharing behind-the-scenes insights into the development or creation process of [insert product/service], offering a glimpse into the dedication and innovation behind its design."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกใช้ ChatGPT ให้สร้างโพสต์บนเฟซบุ๊กที่แชร์ข้อมูลหลังเวลาทำงานหรือกระบวนการสร้างของสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยให้ลักษณะของความคิดเบื้องหลังเพื่อให้คนอื่นได้เห็นถึงความทุ่มเทในการออกแบบและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยการใส่ชื่อสินค้าหรือบริการที่ต้องการทำโพสต์เกี่ยวข้อง เช่น "iPhone 13", "Netflix Original Series", "Tesla Model S" เป็นต้น
   - ทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการหรือทีมที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งสามารถเน้นความทุ่มเทในการวางแผนและการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่
   - อธิบายหรือแสดงตัวอย่างเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความยากลำบากที่พบในการพัฒนา ที่อาจสร้างความกระตือรือร้นและความสนใจให้กับผู้อ่าน

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างโพสต์เกี่ยวกับการพัฒนา iPhone 13
คำสั่ง: "Compose a Facebook post sharing behind-the-scenes insights into the development process of iPhone 13, offering a glimpse into the dedication and innovation behind its design."

โพสต์: "Ever wondered what goes into making the iPhone 13? ???????? Our team at Apple works tirelessly to bring innovation to your hands. From concept to creation, every detail is meticulously crafted to ensure the best user experience. Stay tuned as we reveal the secrets behind the development process! #iPhone13 #Innovation #BehindTheScenes"

Use Case 2: แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง Netflix Original Series
คำสั่ง: "Compose a Facebook post sharing behind-the-scenes insights into the creation process of Netflix Original Series, offering a glimpse into the dedication and innovation behind its design."

โพสต์: "Curious about how your favorite Netflix Original Series comes to life? ????✨ Dive into the world of storytelling with us as we share behind-the-scenes insights into the creative process. From scriptwriting to casting, every step is a journey of dedication and innovation. Get ready for an exclusive peek behind the curtain! #NetflixOriginals #Storytelling #BehindTheScenes"

ในทุก Use Case, คำสั่งถูกนำเข้าให้ ChatGPT เพื่อสร้างโพสต์ที่มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับชุมชนของ Facebook โดยเน้นถึงความทุ่มเทและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ