เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts วิธีการทำกำไรจากเว็บไซต์พอร์ตฟอลิโอศิลปะดิจิทัล

ค้นหาแนวทางในการสร้างรายได้จากเว็บไซต์พอร์ตฟอลิโอศิลปะดิจิทัลโดยการขายงานศิลปะที่ปรับแต่งและการเป็นสมาชิกใน Patreon รวมถึงเสนอวิธีการแสดงผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ เรียกคำของงานศิลปะ และการเจรจาราคากับลูกค้า และสำรวจโอกาสในการให้เนื้อหาพิเศษแก่ผู้สนับสนุน Patreon เพื่อรายได้ที่เกิดซ้ำๆ

เรียนรู้ AI ChatGPT Prompts วิธีการทำกำไรจากเว็บไซต์พอร์ตฟอลิโอศิลปะดิจิทัล

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Generate ideas for monetizing a digital art portfolio website, including commissions for custom artwork and Patreon memberships. Detail how to showcase artwork effectively, attract commission inquiries, and negotiate pricing with clients. Explore opportunities for offering exclusive content, behind-the-scenes access, or personalized artwork rewards to Patreon supporters for recurring revenue."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างไอเดียเกี่ยวกับวิธีการทำให้เว็บไซต์พอร์ตฟอลิโอศิลปะดิจิทัลสามารถทำกำไรได้ โดยรวมถึงแนวทางสำหรับการขายงานศิลปะที่ปรับแต่งและการเป็นสมาชิกใน Patreon รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแสดงผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ เรียกคำของงานศิลปะ และการเจรจาราคากับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการสำรวจโอกาสในการให้เนื้อหาพิเศษ การเข้าถึงทางหลังคา หรือรางวัลงานศิลปะที่ปรับให้กับผู้สนับสนุน Patreon เพื่อรายได้ที่เกิดซ้ำๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยการใช้คำสั่ง "Generate ideas for monetizing a digital art portfolio website" เพื่อให้ ChatGPT สร้างไอเดียที่เกี่ยวกับวิธีการทำกำไรจากเว็บไซต์พอร์ตฟอลิโอศิลปะดิจิทัล
   - จากนั้นใช้คำสั่ง "Detail how to showcase artwork effectively, attract commission inquiries, and negotiate pricing with clients" เพื่อให้ ChatGPT สร้างคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแสดงผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ ดึงดูดคำของงานศิลปะ และการเจรจาราคากับลูกค้า
   - สุดท้ายใช้คำสั่ง "Explore opportunities for offering exclusive content, behind-the-scenes access, or personalized artwork rewards to Patreon supporters for recurring revenue" เพื่อให้ ChatGPT สร้างไอเดียเกี่ยวกับโอกาสในการให้เนื้อหาพิเศษ การเข้าถึงทางหลังคา หรือรางวัลงานศิลปะที่ปรับให้กับผู้สนับสนุน Patreon เพื่อรายได้ที่เกิดซ้ำๆ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การสร้างไอเดียเกี่ยวกับการเลือกช่องทางการขายงานศิลปะ
     - คำสั่ง: "Generate ideas for different avenues to sell digital artwork, such as online marketplaces, personal website, or art exhibitions."

   - Use Case 2: การแสดงผลงานศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ
     - คำสั่ง: "Detail effective strategies for showcasing digital artwork, including high-quality images, categorization by style or theme, and artist statements for each piece."

   - Use Case 3: การสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอรางวัลและเนื้อหาพิเศษให้กับสมาชิก Patreon
     - คำสั่ง: "Explore opportunities for providing exclusive content to Patreon supporters, such as early access to new artwork, monthly Q&A sessions with the artist, or digital downloads of sketches and drafts."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ