เรียนรู้ ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์เว็บบินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง

ในงานเว็บบินาร์นี้, เราจะสร้างสคริปต์เพื่อการนำเสนอเว็บบินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมที่คุณเลือก. คำสั่งจะประกอบด้วยข้อมูลสถิติ, ตัวอย่าง, และคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจและน่าสนใจให้กับผู้ฟังของคุณ.

เรียนรู้ ChatGPT Prompts สร้างสคริปต์เว็บบินาร์เกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ "Create a script for a webinar presentation on the latest trends and innovations in [insert industry]. Include statistics, examples, and actionable insights for the audience."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ขอให้ ChatGPT สร้างสคริปต์สำหรับการนำเสนอเว็บบินาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของ "trends and innovations" (แนวโน้มและนวัตกรรม) ในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้ต้องระบุเอง (มีที่ให้กรอกข้อความ). คำสั่งร้องขอข้อมูลแนวโน้มล่าสุดและนวัตกรรมที่สำคัญในอุตสาหกรรมนั้น รวมถึงการรวมเลขสถิติ (statistics),ตัวอย่าง (examples), และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ (actionable insights) สำหรับผู้ฟังในเว็บบินาร์.

3. แนะนำวิธีใช้:
- ในการใช้คำสั่งนี้ คุณควรใส่อุตสาหกรรมที่คุณต้องการให้เนื้อหาของเว็บินาร์เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เช่น "Create a script for a webinar presentation on the latest trends and innovations in the healthcare technology industry."
- คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมที่คุณต้องการรวมในเว็บบินาร์ เพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังของคุณ.
- คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของสถิติหรือตัวอย่างที่คุณต้องการให้ ChatGPT เพิ่มเข้าไปในสคริปต์ เช่น "Include statistics on the growth of telemedicine adoption in the past year and provide examples of successful healthcare startups that have leveraged AI in their products."
- ควรใส่เนื้อหาที่จะนำไปใช้ในเว็บบินาร์อย่างชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของคุณ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

Use Case 1: สร้างสคริปต์เว็บบินาร์เกี่ยวกับสุขภาพและเทคโนโลยี (Healthcare and Technology)

คำสั่ง: "Create a script for a webinar presentation on the latest trends and innovations in the healthcare technology industry. Include statistics on the impact of telemedicine on patient outcomes, provide examples of healthcare organizations that have successfully implemented AI in their operations, and offer actionable insights for healthcare professionals."

Use Case 2: สร้างสคริปต์เว็บบินาร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต (Manufacturing Technology)

คำสั่ง: "Create a script for a webinar presentation on the latest trends and innovations in the manufacturing technology industry. Include statistics on the adoption of Industry 4.0 technologies, provide examples of companies that have optimized their production processes using automation, and offer actionable insights for manufacturing professionals looking to enhance their operations."

ในทั้งสองกรณีนี้, ChatGPT จะสร้างสคริปต์เว็บบินาร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้ระบุ โดยรวมข้อมูลสถิติ, ตัวอย่าง, และคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ฟังของเว็บบินาร์.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ