สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้วยคำสั่ง AI ChatGPT Prompts

คำสั่ง ChatGPT ที่ช่วยในการสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจกับสินค้าหรือบริการและรวบรวมคำแนะนำเพื่อปรับปรุงตามความต้องการ

สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้วยคำสั่ง AI ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Develop a customer feedback survey to assess satisfaction with our [insert product/service] and gather suggestions for improvement."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งเพื่อขอให้ ChatGPT ช่วยพัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ระบุและรวบรวมคำแนะนำเพื่อปรับปรุง.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ระบุสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการให้ ChatGPT ช่วยในการพัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (เช่น, "our new smartphone," "our customer support services").
   - เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสำรวจตามที่คุณต้องการ (เช่น, "the survey should have 10 questions," "it should be designed for both online and offline customers").
   - รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจ (เช่น, "We want to understand customer satisfaction and gather suggestions to enhance the user experience").
   - ใช้คำสั่ง "Develop" เพื่อขอให้ ChatGPT สร้างแบบสำรวจขึ้นมาให้คุณ.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า

   **คำสั่ง:** "Develop a customer feedback survey to assess satisfaction with our new smartphone and gather suggestions for improvement."

   Use Case 2: สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าเกี่ยวกับบริการสนับสนุนลูกค้าออนไลน์

   **คำสั่ง:** "Develop a customer feedback survey to assess satisfaction with our online customer support services and gather suggestions for improvement."

   Use Case 3: สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าแบบเฉพาะที่มี 15 คำถาม

   **คำสั่ง:** "Develop a customer feedback survey with 15 questions to assess satisfaction with our new product line and gather suggestions for improvement."

   ใช้คำสั่งชุดนี้เพื่อสร้างแบบสำรวจที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณเพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณตามความพึงพอใจและคำแนะนำจากลูกค้าของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ