การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อเขียนข่าวสารสำหรับบริษัท

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างร่างข่าวสาร (press releases) เพื่อรายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัท เช่นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, การซื้อขายบริษัท, หรือรางวัลที่บริษัทได้รับ

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อเขียนข่าวสารสำหรับบริษัท

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Draft a series of press releases for each major company milestone, such as product launches, acquisitions, or awards."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งชุดนี้กำหนดให้ ChatGPT ร้องขอการเขียนร่างข่าวสาร (press releases) เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท อย่างได้ยกตัวอย่างเช่นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, การซื้อขายบริษัท, หรือรางวัลที่บริษัทได้รับ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   เพื่อให้ ChatGPT สร้างร่างข่าวสารให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามคำสั่งด้านบน คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

   - คำขอควรเป็นชั้นในรูปคำสั่ง ไม่ต้องใส่เรื่องราวเพิ่มเติมหรือคำเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ ในที่นี้ควรใช้คำ "Draft a series of press releases for each major company milestone, such as product launches, acquisitions, or awards."

   - คำสั่งนี้มีรายการตัวชี้ที่บอกให้ ChatGPT รวมถึง เหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม, คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คุณต้องการให้สร้างข่าวสาร ดังตัวอย่างข้างล่าง:

     "Draft a series of press releases for each major company milestone, such as:
     1. The upcoming product launch of our latest innovation.
     2. The successful acquisition of XYZ Company.
     3. The recognition and awards received at the industry event."

   - คำสั่งชุดนี้เป็นการบอกให้ ChatGPT ร่างข่าวสารเป็นชุด คุณสามารถระบุจำนวนข่าวสารที่คุณต้องการให้สร้างเช่น "Draft a series of three press releases."

   - ใช้คำสั่งนี้ให้ ChatGPT เขียนร่างข่าวสารเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทเหล่านี้อย่างชัดเจนและมีความเป็นรายละเอียด

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

   Use Case 1: ขอรายงานเหตุการณ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
   คำสั่ง: "Draft a series of press releases for our major product launch."
   
   Use Case 2: ขอรายงานเหตุการณ์การซื้อขายบริษัท
   คำสั่ง: "Draft a series of press releases for our recent acquisition deal."

   Use Case 3: ขอรายงานเหตุการณ์การได้รับรางวัล
   คำสั่ง: "Draft a series of press releases for our industry awards recognition."

   โดยในแต่ละ Use Case, คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น และ ChatGPT จะสร้างร่างข่าวสารตามคำขอของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ