เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแผนธุรกิจคอร์สออนไลน์เพื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

เรียนรู้วิธีการสร้างและขายคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการให้ชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยแผนที่ละเอียดอ่อนที่จะช่วยสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ

เขียนคำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแผนธุรกิจคอร์สออนไลน์เพื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Construct a comprehensive approach for [insert product/idea/business/service] to create and sell an online course in sustainable living practices."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาและขายคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับวิธีในการให้ชีวิตที่ยั่งยืน สิ่งที่ต้องการคือการกำหนดเส้นทางที่ละเอียดอ่อนและครอบคลุมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ [insert product/idea/business/service] เพื่อให้ ChatGPT สามารถเข้าใจมากขึ้น.
   - ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคอร์ส, กลุ่มเป้าหมาย, และบทเรียนที่ควรจะมี.
   - ระบุว่าคอร์สจะเน้นไปที่ด้านใดของการให้ชีวิตที่ยั่งยืน เช่น การลดปริมาณขยะ, การอนุรักษ์พลังงาน, การเกษตรที่ยั่งยืน, ฯลฯ.
   - ตั้งคำถามที่ชัดเจนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การกำหนดเป้าหมายของคอร์ส
     - คำสั่ง: "Define the primary objectives of the online course on sustainable living practices."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "The primary objectives of the course include educating participants on reducing waste, adopting eco-friendly habits, and promoting sustainable living in their daily lives."

   - Use Case 2: กลุ่มเป้าหมาย
     - คำสั่ง: "Identify the target audience for the sustainable living online course."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "The target audience comprises individuals interested in adopting a more sustainable lifestyle, including environmentally conscious consumers, students, and professionals in relevant fields."

   - Use Case 3: หัวข้อบทเรียน
     - คำสั่ง: "Generate a list of key topics to be covered in the sustainable living online course."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "Key topics include waste reduction strategies, energy conservation methods, sustainable food choices, and eco-friendly consumer practices."

   - Use Case 4: ตัวอย่างเนื้อหา
     - คำสั่ง: "Provide a sample lesson content on reducing household waste."
     - ตัวอย่างคำตอบ: "In this lesson, participants will learn practical tips such as composting, recycling strategies, and minimizing single-use plastics to reduce their overall household waste."

การทำงานตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ได้คำตอบที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพจาก ChatGPT ในการสร้างแผนที่เพื่อพัฒนาและขายคอร์สออนไลน์ในสาขาที่ระบุ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ