วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts การเตรียมข้อเสนอเพื่อทำรายได้จากแอปการจัดการที่บ้าน: คุณสมบัติพิเศษและความร่วมมือกับแบรนด์

วิธีเตรียมข้อเสนอเพื่อการตลาดหรือขาย [insert product/idea/business/service] เพื่อทำรายได้จากแอปการจัดการที่บ้าน โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจและการร่วมมือกับแบรนด์ของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้าน

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts การเตรียมข้อเสนอเพื่อทำรายได้จากแอปการจัดการที่บ้าน: คุณสมบัติพิเศษและความร่วมมือกับแบรนด์

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - `Craft a proposal for [insert product/idea/business/service] to monetize a home organization app, with features like premium functionality and partnership with home goods brands.`

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้กล่าวถึงการเขียนข้อเสนอเพื่อการตลาดหรือขาย [สินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] ที่เชื่อมโยงกับแอปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่บ้าน โดยมีคุณสมบัติพิเศษเช่นฟังก์ชันพรีเมียมและความร่วมมือกับแบรนด์ของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้าน

3. **วิธีใช้:**
   - การใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
   - รวมข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่บ้านและพิจารณาว่าจะนำเสนอคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้าง
   - เน้นที่การสร้างรายได้จากแอป โดยใช้กลยุทธ์เช่นการให้บริการพรีเมียม
   - แสดงว่าการร่วมมือกับแบรนด์ของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านจะเป็นประโยชน์อย่างไร

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การนำเสนอคุณสมบัติพิเศษ**
     - คำสั่ง: "Highlight the unique features of our home organization app, such as [specific features]."
     - ตัวอย่าง: "Craft a proposal outlining the unique features of our home organization app, including AI-driven task prioritization, customizable organization templates, and real-time collaboration."

   - **Use Case 2: การสร้างรายได้จากแอป**
     - คำสั่ง: "Propose a monetization strategy for our home organization app, emphasizing premium functionality and subscription models."
     - ตัวอย่าง: "Develop a proposal that explores the monetization potential of our home organization app, with a focus on introducing premium features accessible through a subscription model."

   - **Use Case 3: การร่วมมือกับแบรนด์ของสินค้า**
     - คำสั่ง: "Explain how our home organization app can collaborate with home goods brands to enhance user experience and generate additional revenue."
     - ตัวอย่าง: "Create a proposal detailing the benefits of partnering with well-known home goods brands to integrate their products seamlessly into our home organization app, creating a mutually beneficial revenue stream."

โปรดทราบว่าเหตุผลสำคัญคือการปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ