ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts แนวคิดผลิตภัณฑ์: เครื่องมือหลายประการสำหรับผู้ทำสวนในเมือง

สร้างชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำสวนในเมืองด้วย [insert product]. ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนผู้ทำสวนในเมือง ด้วยความสามารถในการปรับใช้สู่พื้นที่จำกัด, การจัดเก็บที่ง่าย, และความเหมาะสมสำหรับพืชต่าง ๆ.

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts แนวคิดผลิตภัณฑ์: เครื่องมือหลายประการสำหรับผู้ทำสวนในเมือง

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่งที่ให้มาคือ: "Launch a [insert product] that serves as a multi-tool for urban gardeners."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างคำพูดหรือข้อเสนอเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นเครื่องมือหลายประการสำหรับผู้ทำสวนในเมือง โดยมีการแทรกชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะถูกนำเข้าไปในตำแหน่ง [insert product].

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- **ข้อเสนอทั่วไป (General Prompt):** สามารถเริ่มต้นด้วยข้อเสนอทั่วไปเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนผู้ทำสวนในเมือง และตัวเครื่องมือที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้.

    *ตัวอย่าง: "Create a versatile gardening tool that caters to the diverse needs of urban gardeners. Consider functionalities like space efficiency, easy storage, and suitability for various plant types."

- **ข้อเสนอพิเศษ (Specific Prompt):** สามารถระบุรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ.

    *ตัวอย่าง: "Develop a multi-tool for urban gardeners that includes features like compact design, integrated watering system, and adjustable planting compartments. Ensure it is user-friendly for both beginners and experienced gardeners."

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

- **Use Case 1: ข้อเสนอทั่วไป**

    - *คำสั่ง:* "Imagine a gardening product that simplifies the urban gardening experience. Highlight key features that make it suitable for small spaces and easy to use."

    - *ตัวอย่าง Output:* "Introducing the UrbanGrow Multi-Tool, a revolutionary gardening solution designed for urban spaces. This compact tool combines a space-saving vertical planting system with an automated watering feature, making it perfect for balconies and small gardens. With easy-to-follow instructions, even beginners can enjoy a thriving garden."

- **Use Case 2: ข้อเสนอพิเศษ**

    - *คำสั่ง:* "Detail a multi-tool specifically tailored for urban gardeners with features like a collapsible design, built-in composting system, and a mobile app for plant care reminders."

    - *ตัวอย่าง Output:* "Introducing UrbanHarvest Pro, the ultimate multi-tool for urban gardeners. Its collapsible design allows for easy storage, while the integrated composting system promotes sustainable gardening. Connect the tool to our mobile app for personalized plant care reminders, ensuring your garden thrives year-round."

การใช้คำสั่งแบบนี้ช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่ตอบสนองตามที่คุณต้องการและเป็นไปตามความต้องการของโจทย์ในที่สุด.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ