แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างกราฟิกเพื่อโชว์ 10 ประโยชน์ยอดเยี่ยมของ สินค้า/บริการ

ออกแบบกราฟิกที่น่าสนใจเพื่อแสดงแบบสร้างสรรค์ 10 ประโยชน์สำคัญของ [แทร็กชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] ที่ทำให้เป็นที่จดจำสำหรับลูกค้าที่เป็นไปได้

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างกราฟิกเพื่อโชว์ 10 ประโยชน์ยอดเยี่ยมของ สินค้า/บริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Design a series of visually appealing infographics that showcase the top 10 benefits of our [insert product/service] for potential customers."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT ออกแบบกราฟิกที่น่าสนใจเพื่อแสดงคุณประโยชน์ 10 อันดับของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังโปรโมต โดยเน้นที่จะต้องมีการแสดงข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เป็นไปได้

3. แนะนำวิธีใช้:

- **เน้นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ:** ให้ ChatGPT ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยการเน้นที่คุณลักษณะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดดเด่น และมีคุณค่าต่อผู้บริโภค

- **กำหนดโครงสร้างของกราฟิก:** ระบุการจัดลำดับและการจัดรูปแบบของข้อมูลในกราฟิก เช่น ให้มีข้อความสั้นๆ, ภาพประกอบ, และกราฟที่ช่วยในการแสดงข้อมูล

- **เน้นความน่าสนใจ:** สร้างคำสั่งที่เน้นที่การทำให้กราฟิกน่าสนใจและเป็นที่จดจำ ใช้ภาษาที่มีอารมณ์และเป็นกำลังใจ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

**Use Case 1: สร้างกราฟิกเกี่ยวกับประโยชน์ของบริการ Digital Marketing**

คำสั่ง: "Design a series of visually appealing infographics that showcase the top 10 benefits of our Digital Marketing services for potential customers."

ตัวอย่างคำสั่ง:
- "Highlight the impact of targeted advertising."
- "Emphasize the efficiency of social media engagement."
- "Include statistics on increased website traffic through SEO strategies."

**Use Case 2: สร้างกราฟิกเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ Fitness Tracker**

คำสั่ง: "Design a series of visually appealing infographics that showcase the top 10 benefits of our Fitness Tracker for potential customers."

ตัวอย่างคำสั่ง:
- "Illustrate the health monitoring capabilities of the Fitness Tracker."
- "Showcase the motivational aspects of goal tracking."
- "Highlight the integration with popular fitness apps for a comprehensive experience."

ในทุก Use Case, ควรให้คำสั่งเน้นที่คุณลักษณะที่ทำให้บริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดดเด่น และให้ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าที่เป็นไปได้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ