เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์สร้างเนื้อหา Podcast: สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม สินค้าหรือบริการ

พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับ Podcast ที่มุ่งเน้นการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม [insert product/service] เพื่อให้ได้ความรู้ที่มีค่าและเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts  กลยุทธ์สร้างเนื้อหา Podcast: สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม สินค้าหรือบริการ

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a podcast series focused on interviewing industry experts and influencers who can provide valuable insights related to our [insert product/service]."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาสำหรับการสร้าง Podcast ที่เน้นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้มีอิทธิพล ซึ่งสามารถให้ความรู้มีค่าที่เกี่ยวข้องกับ [สินค้า/บริการที่แทนตัวเอง].

3. **วิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยให้ ChatGPT ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ [สินค้า/บริการที่แทนตัวเอง]. เพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์
   - ถามเกี่ยวกับแนวคิด, กลยุทธ์, และเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับ Podcast
   - ระบุลักษณะของผู้ที่ควรถูกสัมภาษณ์ เช่น ลักษณะของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสม

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกผู้สัมภาษณ์:**
     - **คำถาม:** "Can you provide recommendations on how to select industry experts and influencers for our podcast series?"
     - **คำสั่ง:** "Share insights on criteria for selecting industry experts and influencers who would be suitable for our podcast series focused on [insert product/service]."

   - **Use Case 2: แนวคิดเนื้อหา Podcast:**
     - **คำถาม:** "What are some creative content ideas for our podcast series about [insert product/service]?"
     - **คำสั่ง:** "Generate creative content ideas for a podcast series that aims to provide valuable insights related to [insert product/service] through interviews with industry experts and influencers."

   - **Use Case 3: กลยุทธ์การตลาด Podcast:**
     - **คำถาม:** "How can we effectively market our podcast series to reach a wider audience?"
     - **คำสั่ง:** "Develop a marketing strategy for our podcast series that focuses on reaching a broad audience interested in [insert product/service], leveraging insights from industry experts and influencers."

การใช้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT มีทักษะในการให้คำแนะนำที่เป็นประสบการณ์และเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนากลยุทธ์เนื้อหา Podcast ของคุณที่เน้นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ