เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิก: ความคุ้มค่าทางต้นทุนและ ROI ของบริการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ พร้อมกรณีศึกษาจริง

ให้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกที่สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางต้นทุนและการลงทุนที่ได้รับ (ROI) ของบริการ [แทรกชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ] โดยใช้กรณีศึกษาจริงจากโลกแห่งความเป็นจริง เริ่มต้นด้วยข้อมูลหลักที่ต้องการ, ระบุข้อมูลจริงจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง, และระบุรูปแบบของ infographic เช่น การแยกข้อมูลและการใส่กราฟหรือตารางตามความต้องการของคุณ

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิก: ความคุ้มค่าทางต้นทุนและ ROI ของบริการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ พร้อมกรณีศึกษาจริง

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Create an infographic summarizing the cost-effectiveness and ROI of our [insert product/service], with real-world case studies as examples."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - การให้คำสั่งนี้ถือเป็นการขอให้ ChatGPT สร้างอินโฟกราฟิกที่สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางต้นทุน (cost-effectiveness) และการลงทุนที่ได้รับ (ROI) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ได้ระบุชื่อ โดยมีตัวอย่างจริงจากกรณีศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริง

3. **วิธีใช้:**
   - เริ่มต้นโดยการระบุข้อมูลหลักที่ต้องการให้ ChatGPT รวมเข้าไปใน infographic เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคุ้มค่าทางต้นทุนและ ROI
   - ระบุว่าต้องการข้อมูลจริงจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการสร้างตัวอย่าง
   - ให้ ChatGPT ทราบถึงรูปแบบที่คุณต้องการใน infographic เช่น การแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ หรือการใส่กราฟหรือตาราง

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สร้าง Infographic สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการอัพเกรดซอฟต์แวร์**
     - คำสั่ง: "Create an infographic summarizing the cost-effectiveness and ROI of our software upgrade services, with real-world case studies as examples."

   - **Use Case 2: สร้าง Infographic สำหรับบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง**
     - คำสั่ง: "Create an infographic summarizing the cost-effectiveness and ROI of our cloud computing services, with real-world case studies as examples."

   - **Use Case 3: สร้าง Infographic สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการโครงการ**
     - คำสั่ง: "Create an infographic summarizing the cost-effectiveness and ROI of our project management products, with real-world case studies as examples."

Remember to customize the prompts according to the specific product or service you want to focus on. This ensures that ChatGPT understands the context and provides more relevant and accurate responses.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ