เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกการประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเรา

สร้างอินโฟกราฟสรุปข้อมูลที่บอกถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายที่สำคัญและการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ลูกค้าได้รับจากการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราไปใช้ พร้อมตัวอย่างจริงจากธุรกิจในโลกปฏิสัมพันธ์.

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกการประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - `Create an infographic summarizing the cost savings and efficiency improvements achieved by clients who have adopted our [insert product/service], with real-world examples.`
  
2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างกราฟสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงความหลากหลายของลูกค้าที่ได้นำผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราไปใช้ พร้อมตัวอย่างจริงจากโลกปฏิสัมพันธ์.

3. **วิธีใช้:**
   - ให้ ChatGPT ตอบตามคำสั่งโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงความหลากหลายของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดแนบตัวอย่างจริงจากประสบการณ์ทางธุรกิจ.

4. **Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1:**
     - **คำสั่ง:** "Highlight the significant cost savings achieved by clients in the manufacturing sector who adopted our [product/service], with specific figures and examples."
     - **ตัวอย่างคำตอบ:**
       - "Clients in the manufacturing sector who adopted our [product/service] experienced a remarkable 30% reduction in operational costs. For instance, [Client X] streamlined their production processes, resulting in a $500,000 annual saving."

   - **Use Case 2:**
     - **คำสั่ง:** "Provide details on efficiency improvements seen by clients in the healthcare industry after implementing our [product/service]."
     - **ตัวอย่างคำตอบ:**
       - "Healthcare clients witnessed a 25% increase in patient throughput after incorporating our [product/service]. Notably, [Client Y] reduced patient wait times by 15%, leading to enhanced overall operational efficiency."

   - **Use Case 3:**
     - **คำสั่ง:** "Share success stories of small businesses that have benefited from our [product/service] in terms of both cost savings and efficiency."
     - **ตัวอย่างคำตอบ:**
       - "Small businesses using our [product/service] reported a 20% reduction in overhead costs. [Client Z], a local retailer, saw a 40% improvement in order fulfillment speed, resulting in increased customer satisfaction and repeat business."

สำคัญ: ขอให้ ChatGPT ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำสั่งเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกับที่ต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ