การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างคู่มือทำ Content Marketing: แผ่นพับหรือ ebook เนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับ product/service สู่ความสำเร็จ

สร้างแผ่นพับหรือ e-book ที่สวยงามเพื่อเป็นคู่มือที่ครอบคลุมทางเลือกในการทำการตลาดเนื้อหา นำเสนอวิธีการตลาดที่ทันสมัยและโปรโมท [insert product/service] ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างคู่มือทำ Content Marketing: แผ่นพับหรือ ebook เนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับ product/service สู่ความสำเร็จ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Design a visually appealing booklet or e-book that serves as a comprehensive guide to content marketing strategies, positioning our [insert product/service] as a vital tool for success."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้ต้องการให้ ChatGPT ออกแบบหนังสือแผ่นพับหรือ e-book ที่มีความสวยงามตามศาสตร์ที่เป็นไปได้ และทำหน้าที่เป็นคู่มือที่ครอบคลุมทางเลือกในการทำการตลาดเนื้อหา โดยต้องการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใส่ใน [insert product/service] นั้นถูกต้องเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับความสำเร็จในการตลาด.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - การเริ่มต้น: เริ่มจากการประกาศคำสั่งเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจงานที่ต้องการ
   - การระบุรายละเอียด: ระบุข้อมูลที่ต้องการให้ใส่ลงในหนังสือ, เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ, วิธีการตลาด, ขั้นตอนที่สำคัญ, และทิศทางที่ต้องการให้เน้น
   - การแนะนำต้นแบบ: ระบุความสนใจในการให้ต้นแบบที่เป็นไปได้ เช่น การใช้ภาพประกอบ, กราฟ, และข้อความเพื่อทำให้หนังสือน่าสนใจ
   - การรวบรวมข้อมูล: ระบุว่า ChatGPT ควรนำเสนอข้อมูลแบบไหนในหนังสือ เพื่อให้มีความครอบคลุมและน่าสนใจ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:

   - Use Case 1: สร้างรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
     - คำสั่ง: "Provide detailed information about our [insert product/service], highlighting its key features and benefits in the context of content marketing strategies."

   - Use Case 2: กำหนดตัวแปรที่ต้องการให้เน้น
     - คำสั่ง: "Emphasize the importance of [specific aspect] in our [insert product/service] as a crucial element in successful content marketing. Include compelling examples and statistics."

   - Use Case 3: แนะนำการใช้ภาพและกราฟ
     - คำสั่ง: "Suggest incorporating visually appealing graphics and charts to illustrate key points. Ensure they align with the overall design and enhance the readability of the booklet."

   - Use Case 4: สร้างส่วนของหนังสือที่เน้นทางการตลาด
     - คำสั่ง: "Devote a section of the booklet to effective content marketing strategies, positioning our [insert product/service] as an indispensable tool. Provide practical tips and case studies to support the content."

   ในการใช้ตัวอย่างคำสั่งเหล่านี้, ควรระบุโดยละเอียดและเป็นที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมตามที่ต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ