คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างการติดต่อผ่านจดหมายข่าว: เผยแพร่ข้อมูลวิจัยและวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม

เรียนรู้วิธีใช้ ChatGPT Prompts เพื่อสร้างชุดจดหมายข่าวทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้สมัครสมาชิกของคุณ เน้นเผยแพร่ข้อมูลวิจัยล่าสุดและวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมของคุณ

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างการติดต่อผ่านจดหมายข่าว: เผยแพร่ข้อมูลวิจัยและวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Craft a series of email newsletters to keep subscribers informed about our latest research reports and industry analysis."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เป็นตอบสนองเกี่ยวกับการสร้างชุดของจดหมายข่าวทางอีเมล เพื่อทำให้ผู้รับสมาชิกทราบเกี่ยวกับรายงานวิจัยและการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมล่าสุดของเรา

3. แนะนำวิธีใช้:
   - การใช้คำสั่งนี้, ควรเริ่มต้นด้วยคำนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของจดหมายข่าว และระบุว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานวิจัยและการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมอย่างไร

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   a. **Use Case 1: Introduction Email**
      - คำสั่ง: "Create an introduction email for our subscribers, highlighting the importance of staying informed about the latest research reports and industry analysis."

      Subject: Stay Informed with Our Latest Insights!

      Dear [Subscriber Name],

      We are excited to bring you the latest updates and insights from our research team! In this series of newsletters, we will delve into our most recent research reports and industry analysis to keep you informed about the latest trends and developments.

      Stay ahead of the curve with our informative newsletters! Let's kick off this journey together.

      Best regards,
      [Your Company Name]

   b. **Use Case 2: Research Report Spotlight**
      - คำสั่ง: "Compose an email showcasing a specific research report, emphasizing key findings and their significance to subscribers."     

Subject: Dive Deeper into [Research Report Name]

      Hi [Subscriber Name],

      Today, we shine a spotlight on our recently released research report, [Research Report Name]. Explore the key findings and insights that can shape your understanding of the industry landscape. This is a must-read for anyone looking to stay ahead in the game!

      Read the full report now: [Link]

      Best regards,
      [Your Company Name]

   ด้วยการใช้คำสั่งที่ต่างกัน, สามารถสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้สมัครสมาชิกของคุณได้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ