สร้างแผนกลยุทธ์ตาม BMC ด้วยคำสั่ง AI ChatGPT Prompts

วิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจตาม Business Model Canvas (BMC) ที่เน้นบอกถึงขั้นตอนหลักในการพัฒนา, เป้าหมายการเติบโต, และกลยุทธ์ในการขยายตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุ ด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ [insert product/service] และคำสั่งที่เน้น key milestones, growth targets, และ market expansion strategies ที่เป็นระบบ

สร้างแผนกลยุทธ์ตาม BMC ด้วยคำสั่ง AI ChatGPT Prompts

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Provide a strategic roadmap based on BMC, outlining key milestones, growth targets, and market expansion strategies for [insert product/service]."

2. **ความหมายของคำสั่ง:**
   - คำสั่งนี้กล่าวถึงการขอให้ ChatGPT สร้างแผนกลยุทธ์ที่ขึ้นอยู่กับ BMC (Business Model Canvas) โดยให้ระบุว่า ควรมีขั้นตอนหลัก ๆ เช่น จุดสำคัญในการพัฒนา, เป้าหมายการเติบโต, และกลยุทธ์ในการขยายตลาดสำหรับสินค้า/บริการที่ระบุ.

3. **วิธีใช้:**
   - ให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ [insert product/service] เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
   - สามารถแนะนำการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BMC เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างแผน
   - ระบุคำสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับ key milestones, growth targets, และ market expansion strategies เพื่อให้ ChatGPT มีการทำงานที่เป็นระบบ

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:


   - **Use Case 1: สร้างแผนกลยุทธ์สำหรับการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูง:**
     - คำสั่ง: "Provide a strategic roadmap based on BMC, outlining key milestones, growth targets, and market expansion strategies for our advanced technology product line."

   - **Use Case 2: สร้างแผนกลยุทธ์สำหรับการเติบโตของบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง:**
     - คำสั่ง: "Provide a strategic roadmap based on BMC, outlining key milestones, growth targets, and market expansion strategies for our cloud computing services."

   - **Use Case 3: สร้างแผนกลยุทธ์สำหรับการขยายตลาดในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น:**
     - คำสั่ง: "Provide a strategic roadmap based on BMC, outlining key milestones, growth targets, and market expansion strategies for our product in the growing Asia-Pacific region."

สำคัญ: 
- ทำงานขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าได้คำตอบที่ถูกต้อง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ