แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสรรค์คำถามสำหรับ Podcast: ผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันประสบการณ์ในนวัตกรรมอุตสาหกรรม

นำเสนอคำถามสำหรับ Podcast Series ที่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในการดูแลสุขภาพ จนถึงผู้นำด้านเทคโนโลยีในพลังงานที่ยั่งยืน

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts สร้างสรรค์คำถามสำหรับ Podcast: ผู้เชี่ยวชาญแบ่งปันประสบการณ์ในนวัตกรรมอุตสาหกรรม

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มีลักษณะ "Write a series of interview questions for a podcast series featuring experts sharing insights into industry innovations."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างชุดคำถามที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Podcast Series

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- เริ่มต้นโดยระบุบทบาทและแนวทางหลักของผู้เชี่ยวชาญที่คุณต้องการสัมภาษณ์ เช่น "AI Experts," "Tech Innovators," "Healthcare Pioneers" เป็นต้น
- กำหนดภาคตัวถามให้กระชับและได้รับความสนใจ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
- คำถามควรเป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญนำเสนอความคิดเห็นและมุมมองของตนเอง

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1: AI Experts in Healthcare Innovation**

คำสั่ง: "Write a series of interview questions for a podcast series featuring AI experts sharing insights into innovations in healthcare."

ตัวอย่างคำสั่ง:
- "As an AI expert in healthcare innovation, can you share examples of how AI is currently transforming patient care?"
- "What challenges do you see in the integration of AI technologies in the healthcare industry, and how can they be addressed?"
- "In your opinion, what role will AI play in shaping the future of medical research and diagnosis?"

**Use Case 2: Tech Innovators in Sustainable Energy**

คำสั่ง: "Write a series of interview questions for a podcast series featuring tech innovators discussing advancements in sustainable energy."

ตัวอย่างคำสั่ง:
- "As a tech innovator in sustainable energy, what recent breakthroughs have you witnessed that are contributing to a more sustainable future?"
- "How do you foresee the integration of emerging technologies in the renewable energy sector, and what impact will it have on our environment?"
- "Can you share your perspective on the role of innovation in addressing the challenges of climate change through technological advancements in the energy industry?"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ