วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts: สร้างภาพสรุปการเจริญเติบโตของบริษัท: รายได้และส่วนแบ่งตลาด

ในคำสั่งนี้เราขอให้ ChatGPT สร้างภาพกราฟิกที่สรุปการเจริญเติบโตของบริษัทเราทั้งในด้านรายได้และส่วนแบ่งตลาด โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สนใจ, ข้อมูลรายได้, ส่วนแบ่งตลาด, และรูปแบบการนำเสนอที่คุณต้องการ เช่น กราฟเส้นหรือกราฟแท่ง และคำแนะนำเพิ่มเติมที่เหมาะสม

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts: สร้างภาพสรุปการเจริญเติบโตของบริษัท: รายได้และส่วนแบ่งตลาด
**ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
คำสั่ง: "Create a visual infographic summarizing our company's growth in terms of revenue and market share."
 
**ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT สร้างข้อมูลกราฟิกที่สรุปการเจริญเติบโตของบริษัทในด้านรายได้และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทนั้น ๆ
 
**วิธีใช้:**
1. **เริ่มต้นโดยการแจ้งให้ ChatGPT เข้าใจคำสั่ง:** เริ่มคำขอของคุณด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน "Create a visual infographic summarizing..." เพื่อให้ ChatGPT ทราบว่าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของบริษัทในรูปแบบกราฟิก
2. **ระบุข้อมูลที่ต้องการ:** ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่คุณต้องการสรุป เช่น ช่วงเวลาที่สนใจ, ข้อมูลรายได้, ส่วนแบ่งตลาด, หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ
3. **ระบุรูปแบบของข้อมูล:** ระบุว่าคุณต้องการข้อมูลเป็นแบบไหน เช่น กราฟเส้น, กราฟแท่ง, หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
4. **แนะนำวิธีการนำเสนอ:** ระบุวิธีที่คุณต้องการให้ข้อมูลนำเสนอ เช่น สีที่ใช้, ตำแหน่งของข้อมูลในกราฟ, หรือข้อความที่ต้องการเพิ่มเติม
5. **ตรวจสอบและปรับแต่ง:** ขอให้ ChatGPT สร้างข้อมูลเบื้องต้นแล้วตรวจสอบและปรับแต่งตามที่คุณต้องการ
 
**ตัวอย่าง Use Cases:**
 
1. **กราฟเส้นแสดงการเจริญเติบโตรายได้ของบริษัท:**
   - *คำสั่ง:* "Create a line graph summarizing our company's revenue growth from 2018 to 2023."
   - *ข้อมูลเพิ่มเติม:* "Include annual revenue figures for each year."
 
2. **กราฟแท่งแสดงส่วนแบ่งตลาด:**
   - *คำสั่ง:* "Generate a bar chart illustrating our market share distribution among key competitors in 2022."
   - *ข้อมูลเพิ่มเติม:* "Specify the percentage share for each competitor."
 
3. **Infographic ผสมรายละเอียดเพิ่มเติม:**
   - *คำสั่ง:* "Craft an infographic summarizing revenue growth, market share, and key milestones in the last five years."
   - *ข้อมูลเพิ่มเติม:* "Include notable achievements or events that impacted our company's trajectory."
 
Remember to iterate and refine the instructions based on the initial responses to ensure accuracy and completeness.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ