เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts: สร้าง Infographic แสดงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการรับผิดชอบทางสังคม (CSR)

ให้ ChatGPT สร้าง Infographic ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัททางการดำเนินกิจกรรมทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีการเน้นที่โครงการที่สำคัญ ข้อมูลสถิติที่สนับสนุน, และองค์ประกอบที่ทำให้เป็น Infographic ที่น่าสนใจทางสายตา

เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts: สร้าง Infographic แสดงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - ในกรณีนี้, คำสั่งของ ChatGPT Prompts คือ "Design an infographic showcasing our company's commitment to corporate social responsibility (CSR) initiatives."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ ChatGPT สร้าง Infographic ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ของบริษัท
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ, ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในคำสั่ง เช่น "Include key CSR initiatives, statistics, and visually appealing elements in the infographic."
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
   a. Use Case: สร้าง Infographic โดยเน้นที่ CSR ในการสนับสนุนการศึกษา
      - คำสั่ง: "Design an infographic highlighting our company's support for education through CSR initiatives. Include data on scholarships granted, educational programs funded, and any impactful success stories."
 
   b. Use Case: โฆษณาโครงการ CSR ในการเลี้ยงชีพ
      - คำสั่ง: "Create an infographic showcasing our CSR projects related to sustainable livelihoods. Emphasize initiatives supporting local communities, job creation, and environmentally friendly practices."
 
   c. Use Case: การนำเสนอผลสำเร็จของโครงการ CSR ในปีที่ผ่านมา
      - คำสั่ง: "Develop an infographic summarizing our CSR achievements and impact in the past year. Highlight key projects, community involvement, and any awards or recognition received."
 
ในกระบวนการการใช้คำสั่ง, ควรปรับแต่งคำสั่งให้เข้ากับความต้องการของโปรเจกต์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น เพื่อให้ ChatGPT เสนอผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่างเหมาะสม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ