การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts ในการวิเคราะห์ผลกระทบของแรงจูงตลาดต่อโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ

ค้นพบวิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อให้ ChatGPT สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการมีผลกระทบของแรงจูงตลาดต่าง ๆ เช่นการขัดขวางในระบบจัดหาหรือเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ ต่อโครงสร้างต้นทุนที่กำหนดไว้ใน Business Model Canvas (BMC) สำหรับสินค้าหรือบริการที่กำหนดให้ใน [insert product/service].

การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts ในการวิเคราะห์ผลกระทบของแรงจูงตลาดต่อโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
 
คำสั่ง: "Discuss the impact of market dynamics, such as supply chain disruptions or geopolitical events, on the cost structure outlined in BMC for [insert product/service]."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
 
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT พูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของแรงจูงในตลาด เช่นการขัดขวางในระบบการจัดหาหรือเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ ต่อโครงสร้างต้นทุนที่ระบุไว้ใน Business Model Canvas (BMC) สำหรับสินค้าหรือบริการที่กำหนดให้ใน [insert product/service].
 
3. แนะนำวิธีใช้:
 
- เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมใน [insert product/service] เพื่อให้ ChatGPT มีข้อมูลที่เพียงพอในการสร้างคำตอบที่สมบูรณ์
- ทำให้คำถามเป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ ChatGPT สร้างพิจารณาหลายมุมมองของแรงจูงในตลาดและผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุน
- ถ้ามีความจำเป็น, คำสั่งสามารถถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่ต้องการ
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:
 
Use Case 1:
คำถาม: "Discuss how recent supply chain disruptions have affected the cost structure outlined in BMC for the XYZ product."
 
Use Case 2:
คำถาม: "Explore the impact of geopolitical events on the cost components mentioned in the Business Model Canvas for the ABC service."
 
ในทั้งสองกรณี, คำถามเน้นไปที่ผลกระทบของแรงจูงในตลาด (supply chain disruptions หรือ geopolitical events) ต่อโครงสร้างต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กำหนดใน BMC.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ