การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างโพลทวิตเตอร์ด้วยภาพน่าสนใจเพื่อรวบรวมข้อมูลแนวโน้มและความชอบในอุตสาหกรรม

ใช้โพลทวิตเตอร์พร้อมภาพที่น่าสนใจเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและความชอบในอุตสาหกรรม โดยเน้นการนำข้อมูลเข้าสู่การสนทนาที่มีพื้นฐานข้อมูล เพื่อเป็นการเสนอเสริมตำแหน่งในวงการของธุรกิจ

การออกแบบ AI ChatGPT Prompts สร้างโพลทวิตเตอร์ด้วยภาพน่าสนใจเพื่อรวบรวมข้อมูลแนวโน้มและความชอบในอุตสาหกรรม
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Craft Twitter polls with engaging visuals to gather insights on industry trends and preferences, positioning [business type] as a thought leader through data-driven discussions."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เป็นการแนะนำให้สร้างโพลบนทวิตเตอร์ที่มีภาพประกอบที่น่าสนใจ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมและความชอบที่แน่นอน โดยการแสดงตนเป็นผู้นำในวงการด้วยการสนทนาที่มีพื้นฐานข้อมูล
 
3. วิธีใช้:
   - ใช้เครื่องมือสร้างโพลบนทวิตเตอร์เพื่อสร้างการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและแนวโน้มในอุตสาหกรรมของคุณ
   - ใส่ภาพประกอบที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มความน่าสนใจให้กับโพลของคุณ
   - ใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมได้จากโพลเพื่อสนทนาเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมและความชอบของกลุ่มเป้าหมาย
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: บริษัทที่ผลิตอาหารสุนัข
     ตัวอย่างคำสั่ง:
     "Craft a Twitter poll asking pet owners about their preferred pet food flavors, accompanied by an engaging image of happy pets enjoying their meals. Use the insights gathered to discuss emerging trends in pet food preferences."
   
   - Use Case 2: บริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มมังสวิรัติ
     ตัวอย่างคำสั่ง:
     "Create a Twitter poll with a visually appealing graphic asking followers about their favorite summer beverage, featuring tropical fruits and refreshing imagery. Utilize the data collected to lead discussions on popular summer drink trends."
   
   - Use Case 3: บริษัทที่ผลิตเกมออนไลน์
     ตัวอย่างคำสั่ง:
     "Develop a Twitter poll incorporating eye-catching visuals prompting gamers to vote on their preferred gaming platform, showcasing popular game characters and vibrant graphics. Leverage the poll results to initiate conversations about evolving gaming preferences and industry trends."
   
   - Use Case 4: บริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น
     ตัวอย่างคำสั่ง:
     "Design a Twitter poll accompanied by visually appealing fashion illustrations, asking followers about their favorite clothing styles for the upcoming season. Use the poll data to spark discussions on emerging fashion trends and consumer preferences."
   
   - Use Case 5: บริษัทที่ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ตัวอย่างคำสั่ง:
     "Formulate a Twitter poll featuring dynamic visuals related to the latest tech gadgets, prompting followers to vote on their preferred device. Analyze the poll responses to facilitate discussions on current tech trends and consumer preferences in the electronics industry."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ