วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างบทความบน LinkedIn เป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมด้วยเคสสตัดดัชนีและภาพแสดงข้อมูล

สร้างบทความบน LinkedIn ที่เน้นการเป็นผู้นำในวงการ [industry] โดยใช้เคสสตัดดัชนีและภาพแสดงข้อมูลเพื่อให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างบทความบน LinkedIn เป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมด้วยเคสสตัดดัชนีและภาพแสดงข้อมูล
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Create LinkedIn articles showcasing thought leadership within the [industry], leveraging case studies and infographics to provide actionable insights for professionals."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างบทความบน LinkedIn ที่เน้นการเป็นผู้นำในวงการที่ระบุ ([industry]) โดยใช้เคสสตัดดัชนีและภาพแสดงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยการระบุวงการหรือสาขาที่ต้องการสร้างบทความเกี่ยวกับ (เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, การเงิน, ฯลฯ)
   - จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจในวงการนั้น ๆ เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสร้าง
   - ให้ ChatGPT รู้ว่าต้องการใช้เคสสตัดดัชนีและภาพแสดงข้อมูลในการประกอบบทความ เพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจและเข้าใจง่ายให้กับผู้อ่าน
   - ระบุว่าต้องการให้บทความเน้นไปที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการนั้น ๆ และมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
 
4. Use Cases และตัวอย่างคำสั่ง:

   - Use Case 1: สร้างบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
     คำสั่ง: "Create LinkedIn articles showcasing thought leadership within the IT industry, leveraging case studies and infographics to provide actionable insights for professionals."
 
   - Use Case 2: สร้างบทความเกี่ยวกับการตลาด
     คำสั่ง: "Create LinkedIn articles showcasing thought leadership within the marketing industry, leveraging case studies and infographics to provide actionable insights for professionals."
 
   - Use Case 3: สร้างบทความเกี่ยวกับการเงิน
     คำสั่ง: "Create LinkedIn articles showcasing thought leadership within the finance industry, leveraging case studies and infographics to provide actionable insights for professionals."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ