การสร้าง AI ChatGPT Prompts เคล็ดลับใช้งานสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก

รับรู้เคล็ดลับและเทคนิคในการใช้งาน [insert product/service] ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ

การสร้าง AI ChatGPT Prompts เคล็ดลับใช้งานสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Write a Facebook post sharing tips, tricks, or hacks for getting the most out of [insert product/service], positioning it as a valuable resource for improving productivity or efficiency."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT เขียนโพสต์บนเฟซบุ๊กที่แบ่งปันเคล็ดลับ วิธีการ หรือเทคนิคสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยทำให้ผู้อ่านรู้เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานโดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพหรือผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ดีที่สุด

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยการเรียกใช้คำสั่ง "Write a Facebook post" เพื่อให้ ChatGPT สร้างโพสต์บนเฟซบุ๊ก
   - ใส่ข้อความที่แสดงถึงคำแนะนำ วิธีการ หรือเคล็ดลับสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เลือก โดยให้เน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการใช้งานได้ดีที่สุด
   - ปรับแต่งคำแนะนำเพื่อให้มีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อผู้อ่าน เช่น การให้ตัวอย่างการใช้งาน การเล่าเรื่องราว หรือการแสดงผลประโยชน์ที่มี
   - เน้นที่ความสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการและวิธีการใช้งานให้คุ้มค่า โดยใช้คำที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการอำนวยความสะดวก

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: การแชร์เคล็ดลับในการใช้งาน Microsoft Excel
     - คำสั่ง: "Write a Facebook post sharing tips, tricks, or hacks for getting the most out of Microsoft Excel, positioning it as a valuable resource for improving productivity or efficiency."
     - ตัวอย่างโพสต์: "Are you tired of spending hours on spreadsheets? ???? Check out these Excel hacks to supercharge your productivity! ???? Learn how to use PivotTables to analyze data faster, or shortcut keys to navigate like a pro. Excel isn't just a tool, it's your productivity booster! #ExcelTips #ProductivityHacks"

   - Use Case 2: การแนะนำวิธีใช้ Amazon Echo ให้เพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน
     - คำสั่ง: "Write a Facebook post sharing tips, tricks, or hacks for getting the most out of Amazon Echo, positioning it as a valuable resource for improving productivity or efficiency."
     - ตัวอย่างโพสต์: "Transform your daily routine with Amazon Echo! ???? Discover how to set up routines to automate tasks, like turning off lights and playing your favorite music with just a command. With Echo by your side, productivity is just a voice command away! #EchoHacks #SmartHome"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ