เขียน Script สร้างข้อเสนอขายที่โน้มน้าวและน่าเชื่อถือด้วย ChatGPT Prompts

เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างข้อเสนอขายที่น่าสนใจและโน้มน้าวลูกค้า ในบทความนี้คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง, ความหมายของคำสั่ง, แนะนำวิธีการใช้ และตัวอย่าง Use Cases ที่ทำให้คุณสามารถใช้ ChatGPT Prompts ในการสร้างข้อเสนอขายที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณได้อย่างเหมาะสม.

เขียน Script สร้างข้อเสนอขายที่โน้มน้าวและน่าเชื่อถือด้วย ChatGPT Prompts

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดมาคือ: "Craft a persuasive sales pitch for our [insert product/service], highlighting its value proposition and why it's a must-have for our target audience. Use storytelling to connect emotionally with potential customers."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างข้อเสนอขายที่โน้มน้าวและน่าเชื่อถือสำหรับสินค้าหรือบริการที่กำหนด (คุณต้องแทรกชื่อสินค้าหรือบริการลงในบรรทัดที่ [insert product/service]). คุณต้องเน้นคุณค่าหรือเหตุผลที่ทำให้สินค้าหรือบริการนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และใช้การเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงอารมณ์ของลูกค้าที่เป็นไปได้ในการสร้างสัมพันธ์.

3. แนะนำวิธีใช้:

   - ใส่ชื่อของสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการสร้างข้อเสนอขายสำหรับในที่ [insert product/service].
   - เลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถปรับเน้นคุณค่าของสินค้าหรือบริการให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายนั้น.
   - ใช้การเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงกับอารมณ์ของลูกค้า โดยเริ่มจากสถานการณ์ที่สร้างความต้องการหรือปัญหาและประกาศว่าสินค้าหรือบริการของคุณเป็นการแก้ปัญหาหรือวิธีที่น่าสนใจในการตอบสนอง.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: สร้างข้อเสนอขายสำหรับรองเท้ากีฬาที่เหมาะสำหรับนักวิ่งมืออาชีพ
     - คำสั่ง: "Craft a persuasive sales pitch for our high-performance running shoes, highlighting its value proposition and why it's a must-have for professional athletes. Use storytelling to connect emotionally with potential customers."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Imagine a world where every step you take is a stride towards excellence. Our high-performance running shoes are not just footwear; they're your key to unlocking your full potential as a professional athlete. Picture yourself at the starting line of a marathon, feeling the energy and determination surging through your body. Our shoes are designed to provide the perfect balance of comfort, support, and durability, giving you the edge you need to win. Don't just run; soar to victory with our running shoes."

   - Use Case 2: สร้างข้อเสนอขายสำหรับบริการการบำบัดสุขภาพที่เปลี่ยนชีวิต
     - คำสั่ง: "Craft a persuasive sales pitch for our life-transforming health and wellness coaching service, highlighting its value proposition and why it's a must-have for individuals seeking a healthier lifestyle. Use storytelling to connect emotionally with potential customers."
     - ตัวอย่างคำสั่ง: "Close your eyes and envision a life where you wake up full of energy and enthusiasm, ready to take on any challenge. Our health and wellness coaching service isn't just about losing weight; it's about gaining a new lease on life. Meet Sarah, who used our program to transform her health and confidence. She went from feeling exhausted and unhappy to being the vibrant, unstoppable force she is today. With personalized guidance, motivation, and a supportive community, we'll help you rewrite your health story. Don't just exist; thrive with our life-transforming health and wellness coaching."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ