วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างการนำเสนอ webinar เรื่องแนวโน้มและนวัตกรรมในอนาคตของอุตสาหกรรมและตำแหน่งบริษัทของเราให้เป็นผู้นำ

การนำเสนอเว็บินาร์ที่เกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของเราในอนาคตที่จะช่วยเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันและนวัตกรรมที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมของเรา และเน้นการที่บริษัทของเรามองไปข้างหน้าและมุ่งเน้นการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมในอนาคตอย่างตั้งใจ

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างการนำเสนอ webinar เรื่องแนวโน้มและนวัตกรรมในอนาคตของอุตสาหกรรมและตำแหน่งบริษัทของเราให้เป็นผู้นำ

ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Create a webinar presentation on the future trends and innovations in our industry, positioning our company as forward-thinking."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งชุดนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างการนำเสนอ webinar เกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของเราในอนาคต และให้ตำแหน่งของบริษัทของเราให้เป็นบริษัทที่มองไปข้างหน้า นั่นหมายความว่าการนำเสนอจะต้องเน้นที่การพยายามของบริษัทในการวางแผนและพัฒนาสิ่งใหม่ในอนาคต เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าบริษัทมีการสนับสนุนแนวโน้มและนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้

วิธีใช้:
1. เริ่มต้นโดยเรียกใช้ ChatGPT โดยระบุคำสั่ง "Create a webinar presentation on the future trends and innovations in our industry, positioning our company as forward-thinking."

2. ติดตามคำสั่งด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงเนื้อหาของการนำเสนอ ตัวอย่างเช่น, "Include statistics and data on current industry trends, provide examples of successful innovation in our sector, and emphasize our company's commitment to staying at the forefront of these developments."

3. ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการให้ ChatGPT เพิ่มเติมเช่น "Mention the impact of emerging technologies, potential challenges, and opportunities for collaboration in our field. Additionally, include visuals and graphics to make the presentation engaging and informative."

4. สามารถระบุรูปแบบการนำเสนอ เช่น "Create a 30-minute presentation with slides and speaker notes, suitable for an online webinar format."

ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: สร้างเนื้อหาการนำเสนอพื้นฐาน
คำสั่ง: "Create a webinar presentation on the future trends and innovations in our industry, positioning our company as forward-thinking."

Use Case 2: เพิ่มความสำคัญของนวัตกรรม
คำสั่ง: "Expand on the importance of innovation in our industry and how it can drive growth and success. Include examples of companies that have thrived through innovation."

Use Case 3: เน้นเทคโนโลยีใหม่
คำสั่ง: "Provide a detailed section on emerging technologies that are shaping the future of our industry, and discuss our company's strategies to adopt and leverage these technologies."

Use Case 4: การสร้างกราฟิกและสไลด์
คำสั่ง: "Create visually appealing slides with relevant graphics and charts to illustrate key points. Include a mix of text and visuals for a dynamic and engaging presentation."

Use Case 5: เน้นความร่วมมือ
คำสั่ง: "Highlight opportunities for collaboration and partnerships in our industry. Discuss the benefits of working together with other organizations and how it can drive innovation."

ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างการนำเสนอที่ตอบสนองตามความต้องการของบริษัทของคุณในการเน้นแนวโน้มและนวัตกรรมในอนาคต และให้ตำแหน่งของบริษัทให้เป็นบริษัทที่มองหน้าไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมนี้.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ