วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟท์เปิดเผยการมีส่วนร่วมของบริษัทในโครงการและกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น

อ้างอิงจากคำสั่ง "Design an infographic showcasing our company's involvement in local community projects and initiatives," ทางบริษัทต้องการอินโฟกราฟท์ที่นำเสนอว่า บริษัทมีส่วนร่วมอย่างไรในโครงการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่น โปรเจกต์นี้ช่วยให้เข้าใจและนำเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟท์เปิดเผยการมีส่วนร่วมของบริษัทในโครงการและกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น
**ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
 
คำสั่ง: "Design an infographic showcasing our company's involvement in local community projects and initiatives."
 
**ความหมายของคำสั่ง:**
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ออกแบบอินโฟกราฟที่แสดงผลการมีส่วนร่วมของ บริษัทในโครงการและกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น
 
**วิธีใช้:**
1. สร้างกรอบคำถามเพื่อให้ข้อมูลที่ ChatGPT จะใช้ในการสร้างอินโฟกราฟ โดยรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่บริษัทมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น
2. ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงตามคำถาม เช่น โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน รายละเอียดการมีส่วนร่วมของบริษัท และผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. เป็นไปได้ที่จะระบุรูปแบบหรือสไตล์ที่ต้องการในอินโฟกราฟ เช่น การใช้สี ภาพถ่าย หรือกราฟที่แสดงข้อมูล
 
**ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**
 
1. **โครงการสนับสนุนการศึกษา:**
   - คำถาม: "Design an infographic showcasing our company's support for local education initiatives and projects."
   - คำสั่ง: "Create an infographic highlighting our company's contributions to local education, including scholarship programs, school sponsorships, and educational workshops."
 
2. **โครงการสิ่งแวดล้อม:**
   - คำถาม: "Design an infographic illustrating our company's environmental initiatives and projects."
   - คำสั่ง: "Develop an infographic showcasing our company's efforts in environmental sustainability, featuring details on tree-planting events, recycling programs, and energy-saving initiatives."
 
3. **โครงการชุมชนสุขภาพ:**
   - คำถาม: "Create an infographic displaying our company's involvement in local health and wellness projects."
   - คำสั่ง: "Design an infographic highlighting our company's participation in community health initiatives, such as sponsoring health clinics, organizing fitness events, and supporting mental health awareness campaigns."
 
**สำคัญ:**
- ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์เพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างอินโฟกราฟที่ตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม.
- สามารถเปลี่ยนแปลงคำถามหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ