วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ยุทธวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับคอร์สการเรียนออนไลน์

คำสั่งสำหรับการพัฒนายุทธวิธีในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือคอร์สการเรียนออนไลน์ที่เน้นการเลือกหัวข้อ, การสร้างเนื้อหา, และการขายและทำความร่วมมือผ่านคู่ค้า และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลที่สำคัญและเป้าหมายที่คุณต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือคอร์สการเรียนของคุณ.

วิธีการเขียน AI ChatGPT Prompts ยุทธวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับคอร์สการเรียนออนไลน์

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ให้มาคือ: "Devise a product development strategy for [insert product/idea/business/service] focusing on online educational courses, covering topic selection, content creation, and monetization through sales and partnerships."

2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT พัฒนายุทธวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนาสินค้า/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการใดๆ โดยเน้นที่คอร์สการเรียนออนไลน์ และครอบคลุมเรื่องการเลือกหัวข้อ, การสร้างเนื้อหา, และการหารายได้ผ่านการขายและความร่วมมือกับคู่ค้า แนะนำให้ ChatGPT ให้คำแนะนำหรือแนวทางเพื่อพัฒนายุทธวิธีดังกล่าว.

3. แนะนำวิธีใช้:
- การเริ่มต้น: ควรเริ่มต้นคำสั่งโดยระบุผลิตภัณฑ์หรือหัวข้อของคอร์สการเรียนที่คุณสนใจหรือต้องการพัฒนายุทธวิธี. เช่น "Devise a product development strategy for an online language learning platform focusing on English proficiency."

- การสร้างยุทธวิธี: จากนั้น, คุณสามารถให้คำแนะนำในการพัฒนายุทธวิธีในเรื่องที่คุณเลือก ภายในคำสั่งที่คุณให้มา, คุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ควรใช้เพื่อเลือกหัวข้อคอร์ส, วิธีการสร้างเนื้อหาเพื่อคอร์สนั้น ๆ และวิธีการขายหรือทำความร่วมมือกับคู่ค้า.

- การเน้นข้อมูล: ควรเน้นข้อมูลที่สำคัญและที่คุณต้องการ ChatGPT จะพัฒนายุทธวิธีให้คุณ และควรระบุอะไรคือเป้าหมายหรือความสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือคอร์สการเรียน.

- การเขียนเป้าหมาย: ควรระบุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ยุทธวิธีนั้นปฏิบัติ หรือควรระบุว่าคุณต้องการคำแนะนำเพื่อการเลือกหัวข้อ,การสร้างเนื้อหา, หรือการมonetization ในคำสั่งใด.

4. ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

a. Use Case 1: การพัฒนายุทธวิธีสำหรับคอร์สการเรียนออนไลน์ในเรื่องการบริหารโครงการ
   - คำสั่ง: "Devise a product development strategy for an online project management course, focusing on topic selection, content creation, and monetization through sales and partnerships."

b. Use Case 2: การพัฒนายุทธวิธีสำหรับสร้างหลักสูตรการเรียนภาษาออนไลน์
   - คำสั่ง: "Devise a product development strategy for an online language learning platform, with a focus on selecting language courses, creating engaging content, and monetizing through subscription-based models and strategic partnerships."

c. Use Case 3: การพัฒนายุทธวิธีสำหรับคอร์สการเรียนออนไลน์ในเรื่องการธุรกิจและการตลาด
   - คำสั่ง: "Devise a product development strategy for an online business and marketing course, covering topic selection, content creation, and monetization through affiliate sales and collaboration with industry experts."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ