ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ออนไลน์ เพิ่มอัตราการเข้าชมและส่วนร่วมของลูกค้าสำหรับ ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ

ให้ ChatGPT เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้คำสั่ง Prompts เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ทางออนไลน์สำหรับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อเพิ่มการแปลงและความสมัครใจของลูกค้า ติดตามขั้นตอนการใช้คำสั่งและตัวอย่าง Use Cases ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ออนไลน์ เพิ่มอัตราการเข้าชมและส่วนร่วมของลูกค้าสำหรับ ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:

คำสั่ง: "Enhance the online user experience for [insert product/idea/business/service] to increase conversion rates and customer engagement."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:

คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ช่วยในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ทางออนไลน์สำหรับ [แทรกผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] เพื่อเพิ่มอัตราการแปลงและความสมัครใจของลูกค้า

3. แนะนำวิธีใช้:

a. เน้นประสิทธิภาพ: ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเน้นให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ออนไลน์

b. การเพิ่มความสมัครใจ: ให้ ChatGPT ร่วมกันกับข้อเสนอที่สามารถเพิ่มความสนใจและความน่าสนใจของผู้ใช้

c. การเพิ่มการแปลง: ให้แนะนำให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่เน้นการเพิ่มการแปลงลูกค้าและการเสนอข้อมูลที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าของ [ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ]

d. การปรับแต่งตามเนื้อหา: สามารถปรับแต่งคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

a. เพิ่มประสิทธิภาพ:

คำสั่ง: "Enhance the online user experience for a fitness app to increase conversion rates and customer engagement."

ตัวอย่างคำสั่ง: "Optimize the user interface of the fitness app to streamline workout tracking and provide personalized recommendations for better engagement and results. Emphasize the convenience of in-app purchases for premium workout plans to boost conversion rates."

b. เพิ่มความสมัครใจ:

คำสั่ง: "Enhance the online user experience for an e-learning platform to increase conversion rates and customer engagement."

ตัวอย่างคำสั่ง: "Improve the navigation of the e-learning platform to make it user-friendly and introduce interactive learning modules. Encourage ChatGPT to highlight the benefits of personalized learning paths and showcase success stories to increase user engagement and trust, ultimately boosting conversion rates."

c. เพิ่มการแปลง:

คำสั่ง: "Enhance the online user experience for an e-commerce website to increase conversion rates and customer engagement."

ตัวอย่างคำสั่ง: "Optimize the product pages on the e-commerce website with compelling product descriptions and persuasive calls-to-action. Request ChatGPT to emphasize limited-time promotions and discounts to create a sense of urgency, driving higher conversion rates and customer engagement."

d. ปรับแต่งตามเนื้อหา:

คำสั่ง: "Enhance the online user experience for a travel booking platform to increase conversion rates and customer engagement."

ตัวอย่างคำสั่ง: "Customize responses to highlight the ease of booking through the platform, emphasize exclusive travel deals, and provide additional information about destination attractions. Tailor the content to different user segments, ensuring a personalized experience that resonates with diverse audiences, ultimately leading to increased conversion rates and customer engagement."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ