คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างโครงการรับผิดชอบทางสังคมสำหรับ ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ: สร้างแรงบันดาลใจจากค่านิยมแบรนด์และดึงดูดลูกค้าที่ใส่ใจต่อสังคม

ทำความเข้าใจและนำ ChatGPT Prompts ในการสร้างโครงการรับผิดชอบทางสังคมสำหรับ [ใส่ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีการคิดในทิศทางทางสังคม การใช้ ChatGPT ในทุก Use Case จะช่วยให้ได้กลยุทธ์และแผนการที่ตรงตามความต้องการขององค์กรอย่างเหมาะสม

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างโครงการรับผิดชอบทางสังคมสำหรับ ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ: สร้างแรงบันดาลใจจากค่านิยมแบรนด์และดึงดูดลูกค้าที่ใส่ใจต่อสังคม

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   "Organize a corporate social responsibility initiative for [insert product/idea/business/service] that aligns with brand values and attracts socially conscious consumers."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่กำหนดให้ ChatGPT สร้างข้อเสนอหรือแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรสำหรับ [ใส่ผลิตภัณฑ์/ไอเดีย/ธุรกิจ/บริการ] ที่สอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์และสามารถดึงดูดลูกค้าที่มีการคิดในทิศทางทางสังคมได้

3. **วิธีการใช้:**
   - ให้เน้นที่ความรับผิดชอบทางสังคม: ในการสร้างคำสั่ง, ควรเน้นที่คำหลัก "corporate social responsibility initiative" เพื่อให้ ChatGPT สร้างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมขององค์กร.
   - แบบที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมของแบรนด์: ระบุค่านิยมหรือความเชื่อของแบรนด์ที่ต้องการให้แผนการดำเนินงานนี้สอดคล้องกับ.
   - ระบุกลุ่มเป้าหมาย: ระบุว่าแผนการดำเนินงานนี้เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการทางสังคม.
   - อธิบายวัตถุประสงค์: ระบุวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมทางสังคมนี้.

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: สำหรับบริษัทเทคโนโลยี**
     - **คำสั่ง:**
       "Organize a corporate social responsibility initiative for our technology products that aligns with our commitment to environmental sustainability and attracts environmentally conscious consumers."

   - **Use Case 2: สำหรับร้านอาหาร**
     - **คำสั่ง:**
       "Organize a corporate social responsibility initiative for our restaurant that aligns with our values of community support and healthy living, attracting socially conscious consumers."

   - **Use Case 3: สำหรับบริษัทการท่องเที่ยว**
     - **คำสั่ง:**
       "Organize a corporate social responsibility initiative for our travel services that aligns with our dedication to cultural preservation and attracts socially conscious travelers."

ในทุก Use Case, ควรตรวจสอบคำสั่งที่ได้รับจาก ChatGPT เพื่อดูว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือไม่และทำการปรับแก้ไขตามต้องการต่อไป.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ