วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts บุ๊คเล็ต/อีบุ๊ค: คู่มืออุตสาหกรรม - ทำให้ product/service เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้

สร้างบุ๊คเล็ตหรืออีบุ๊คที่น่าสนใจและมีดีไซน์ที่ดึงดูดเพื่อให้เป็นคู่มืออุตสาหกรรมที่เหนือระดับ โดยเน้นที่ [insert product/service] ให้เป็นเครื่องมือที่ไม่ทางผู้ทำงานในวงการนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts บุ๊คเล็ต/อีบุ๊ค: คู่มืออุตสาหกรรม - ทำให้ product/service เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
- คำสั่ง: "Design a visually appealing booklet or e-book that serves as an industry guide, positioning our [insert product/service] as an indispensable tool for professionals."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
- คำสั่งนี้กล่าวถึงการให้ ChatGPT สร้างแนวคิดหรือแบบที่มีดีไซน์ที่ดึงดูดในรูปของบุ๊คเล็ตหรืออีบุ๊คที่น่าสนใจตามแนวทางอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยให้เน้นทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทคุณเป็นเครื่องมือที่ไม่หลีกเลี่ยงได้สำหรับผู้ทำงานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ

**3. แนะนำวิธีใช้:**
- ก่อนที่จะให้คำสั่ง, ควรระบุข้อมูลที่เป็นพิเศษ เช่น [insert product/service] ในที่นี้คือตัวแทนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทคุณ
- สร้างคำสั่งที่ชัดเจนและรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้ ChatGPT เข้าใจความต้องการ

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1: สร้างคำแนะนำสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลวิชาชีพ:**
คำสั่ง: "Create compelling content that highlights how our [insert product/service] can be used as a powerful tool for professionals in presenting industry-related information. Emphasize its features that enhance data visualization and communication."

ตัวอย่าง: "Design a visually engaging section that showcases how professionals can leverage [insert product/service] to create impactful presentations, utilizing its advanced data visualization features for effective communication in the industry."

**Use Case 2: นำเสนอคุณค่าของบริการในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต:**
คำสั่ง: "Craft a segment underscoring the value of our [insert product/service] in an industry that is experiencing significant growth. Illustrate how it addresses emerging challenges and contributes to the success of professionals in this expanding sector."

ตัวอย่าง: "Develop a section that highlights the indispensable role of [insert product/service] in the thriving [industry name] sector. Demonstrate its capacity to tackle emerging challenges, positioning it as a key asset for professionals navigating the growth in this industry."

ทำตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของคำสั่งและตอบสนองต่อบทบริบทที่กำหนดไว้ให้ดีที่สุด

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ