คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับอุตสาหกรรมของเรา: นำเสนอและแนะนำ สินค้า/บริการ ของเรา

สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณด้วยแบบทดสอบหรือการประเมินที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมของคุณ โดยใช้ [สินค้า/บริการ] เพื่อทำให้การตอบสนองเป็นแบบบุคคลและได้รับข้อมูลมีค่า นำเสนอคำถามที่ตระหนักถึงปัญหาในอุตสาหกรรมและแนะนำวิธีใช้ [สินค้า/บริการ] ของคุณในการแก้ไขปัญหา คำสั่งนี้ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและเพิ่มมูลค่าสู่เว็บไซต์ของคุณ

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับอุตสาหกรรมของเรา: นำเสนอและแนะนำ สินค้า/บริการ ของเรา

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to engage website visitors, gather valuable data, and recommend personalized solutions using our [insert product/service]."

2. **ความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - ในบทนี้, คุณถูกให้งานที่จะสร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ เพื่อนำไปใช้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อทำให้ผู้เยี่ยมชมมีประสบการณ์ที่น่าสนใจ ส่วนสำคัญคือการใช้ [สินค้า/บริการ] ของคุณเพื่อแนะนำการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่โดยที่การตอบสนองจะถูกปรับให้เป็นแบบบุคคล

3. **วิธีใช้:**
   - หากต้องการสร้างแบบทดสอบ:
     - ใช้คำสั่งเพื่อสร้างคำถามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ
     - ตั้งคำถามที่เชื่อมโยงกับ [สินค้า/บริการ] ของคุณ
     - กำหนดคำตอบที่เป็นไปได้และทำให้มีลักษณะที่สามารถปรับให้เป็นแบบบุคคล

   - หากต้องการเก็บข้อมูลมีความสำคัญ:
     - ใช้คำสั่งเพื่อสร้างคำถามที่ชักชวนผู้เยี่ยมชมให้ให้ข้อมูลที่มีค่า
     - ตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของ [สินค้า/บริการ] ของคุณ
     - แนะนำว่าคำถามใดบ้างที่จะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้รับข้อมูลที่ดีที่สุด

   - หากต้องการแนะนำ [สินค้า/บริการ] ของคุณ:
     - ใช้คำสั่งเพื่อนำเสนอผู้เยี่ยมชมวิธีที่ [สินค้า/บริการ] ของคุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ
     - สร้างคำถามที่เป็นไปได้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือความต้องการของผู้เยี่ยมชม

4. **ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**
   - *สร้างแบบทดสอบ:*
     Prompt: Create an engaging quiz related to the [industry] industry, incorporating questions that highlight key aspects. Ensure the quiz seamlessly integrates with our [product/service] for personalized recommendations.

     Example:
     Q1: What challenges do you face in the [industry] industry?
     - a) Lack of [specific feature]
     - b) Difficulty in [specific process]
     - c) Other (please specify)

     Q2: How important is [feature] in your daily operations?
     - a) Extremely important
     - b) Somewhat important
     - c) Not important

     [Integration with product/service for personalized results]

   - *เก็บข้อมูล:*
     Prompt: Design a set of questions that will help us gather valuable data from website visitors. Ensure the questions are tailored to understand their needs and preferences related to [product/service].

     Example:
     Q1: How would you describe your current experience with [product/service]?
     - a) Very satisfied
     - b) Satisfied
     - c) Neutral
     - d) Dissatisfied
     - e) Very dissatisfied

     Q2: What additional features would you like to see in [product/service] to better meet your requirements?

     [Collecting valuable data for further analysis]

   - *แนะนำ [สินค้า/บริการ]:*
     Prompt: Craft a response that recommends how our [product/service] can address the specific needs or challenges mentioned by the user in the quiz. Ensure the response is personalized based on their quiz answers.

     Example:
     Response: Thank you for completing the quiz! Based on your responses, it seems like [product/service] can greatly benefit you. Specifically, our [specific feature] can help address the challenges you mentioned. Explore more about it [link].

     [Personalized recommendations based on quiz responses]

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ