การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบหน้าแรกเว็บบินาร์สุดน่าสนใจสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ของเรา

สร้างหน้าแรกที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจสำหรับเว็บบินาร์ของการสาธิตผลิตภัณฑ์ เน้นโชว์คุณสมบัติและประโยชน์หลักของ [insert product/service] อย่างมีเสน่ห์

การใช้ AI ChatGPT Prompts ออกแบบหน้าแรกเว็บบินาร์สุดน่าสนใจสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ของเรา

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Design a visually appealing landing page for a product demonstration webinar, showcasing the key functionalities and benefits of our [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ออกแบบหน้าแรก (landing page) ที่น่าสนใจสำหรับเว็บบินาร์ของการสาธิตผลิตภัณฑ์ (product demonstration webinar) โดยโชว์คุณสมบัติและประโยชน์หลักของ [insert product/service].

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นด้วยการเน้นที่คำว่า "Design," นำ ChatGPT ไปที่ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์
   - กล่าวถึงสิ่งที่ควรจะปรากฏบนหน้าแรก เช่น ภาพประกอบที่มีสีสันสดใส, ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก, และประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ
   - ประกอบการใช้คำสั่ง "[insert product/service]" เพื่อให้ ChatGPT กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
   - ระบุว่าเว็บบินาร์นั้นต้องมีการโชว์คุณสมบัติและประโยชน์อย่างชัดเจน
   - สร้างกลยุทธ์การตั้งค่าหน้าแรกให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - **Use Case 1: การสร้างส่วนหัว (Header) ของหน้าแรก**
     - คำสั่ง: "Design an eye-catching header for the landing page, incorporating the product logo and a compelling tagline that emphasizes the key benefits of [insert product/service]."
     - ตัวอย่าง: "Create a header with the product logo prominently displayed on the left, accompanied by a tagline that highlights the transformative benefits of our [insert product/service]. Ensure the tagline is concise and attention-grabbing."

   - **Use Case 2: เน้นการแสดงคุณสมบัติหลัก (Key Features)**
     - คำสั่ง: "Highlight the key features of [insert product/service] in a visually appealing section, using engaging graphics and brief descriptions for each feature."
     - ตัวอย่าง: "Devote a section to showcasing the standout features of our [insert product/service]. Use visually appealing graphics and concise descriptions for each feature to convey their importance and functionality effectively."

   - **Use Case 3: เน้นประโยชน์ (Benefits)**
     - คำสั่ง: "Emphasize the benefits that users will gain from [insert product/service] in a section that communicates value clearly."
     - ตัวอย่าง: "Create a section that clearly communicates the tangible benefits users will experience with our [insert product/service]. Use persuasive language and consider incorporating customer testimonials or success stories for added credibility."

   - **Use Case 4: การให้คำแนะนำเพิ่มเติม**
     - คำสั่ง: "Provide additional guidance on improving user engagement and ensuring a seamless flow throughout the landing page."
     - ตัวอย่าง: "Offer suggestions on optimizing user engagement, such as incorporating interactive elements like buttons or calls-to-action. Ensure a seamless flow by guiding users through a logical progression of information, from features to benefits and finally to a compelling call-to-action."

การใช้คำสั่งด้านบนจะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบหน้าแรกของเว็บบินาร์สำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณ.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ