การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างชุดคำถาม Podcast: ประสบการณ์และเส้นทางการทำงานของพนักงานในองค์กร

ให้ ChatGPT ช่วยคุณสร้างชุดคำถามสำหรับ Podcast ที่เน้นการแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางการทำงานของพนักงานภายในองค์กรของคุณ คำถามที่ถูกสร้างจะเน้นทั้งประสบการณ์การทำงาน, มุมมองขององค์กร, และความสำคัญของการแบ่งปันเรื่องราวทางการงาน เพื่อให้ได้เสียง Podcast ที่น่าสนใจและถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าจดจำของพนักงานท่าน

การสร้าง AI ChatGPT Prompts สร้างชุดคำถาม Podcast: ประสบการณ์และเส้นทางการทำงานของพนักงานในองค์กร

1. **ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่งที่กำหนดให้ ChatGPT คือ "Compose a series of interview questions for a podcast series featuring employees sharing their experiences and career journeys within our organization."

2. **เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT พัฒนาชุดคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ podcast ที่มีพนักงานแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางการทำงานในองค์กรนั้น ๆ

3. **แนะนำวิธีใช้:**
   - เพื่อให้ ChatGPT สร้างชุดคำถามที่เหมาะสม, ควรระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์การทำงาน, มุมมององค์กร, และความสำคัญของการแบ่งปันเรื่องราวทางการงาน
   - ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจช่วยให้รายละเอียดของคำถามเป็นไปตามความต้องการ
   - สามารถใช้คำสั่งบางประการเพื่อกำหนดลักษณะของคำถาม, เช่น "Create open-ended questions" เพื่อให้มีคำถามที่เปิดโอกาสให้พูดเป็นรายละเอียด

4. **เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

   - **Use Case 1: สร้างคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน:**
     - **คำสั่ง:** "Generate questions that highlight employees' work experiences within the organization."

   - **Use Case 2: สร้างคำถามที่เน้นมุมมองขององค์กร:**
     - **คำสั่ง:** "Craft questions that showcase the organization's values and impact from the perspective of the employees."

   - **Use Case 3: สร้างคำถามที่เปิดโอกาสให้พูดเป็นรายละเอียด:**
     - **คำสั่ง:** "Compose open-ended questions that encourage employees to share detailed insights about their career journeys."

   - **Use Case 4: การรวมข้อมูลเพิ่มเติมในคำถาม:**
     - **คำสั่ง:** "Include aspects like challenges faced, learning opportunities, and growth in the questions to gather comprehensive responses."

   - **Use Case 5: การกำหนดลักษณะเฉพาะของคำถาม:**
     - **คำสั่ง:** "Create a mix of questions, including some that delve into specific projects or milestones in the employees' careers."

ในกรณีที่ได้รับการตอบกลับที่ไม่ได้ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ, สามารถแก้ไขคำสั่งเดิมหรือเพิ่มข้อมูลเพื่อปรับปรุงการสร้างคำถาม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ