ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจ

ใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเรา ที่มีคำถามที่ทั้งเพียงประการและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่แอคทิฟและเพลิดเพลิน และที่สำคัญคือการเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของเรา

ตัวอย่าง AI ChatGPT Prompts สร้างแบบทดสอบเชิงโต้ตอบที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts

คำสั่ง "Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to engage website visitors and gather data" นั้นเป็นคำสั่งที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างแบบทดสอบหรือการประเมินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเรา และถูกออกแบบให้เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเก็บข้อมูล

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้

คำสั่งนี้มีเป้าหมายที่จะให้ ChatGPT สร้างแบบทดสอบที่มีลักษณะแอคทิฟและสามารถให้ประโยชน์ในด้านการเชื่อมโยงกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และยังเป็นที่เก็บข้อมูลที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมของเรา

3. แนะนำวิธีใช้

ในการใช้คำสั่งนี้, ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเราเพื่อให้ ChatGPT สามารถสร้างแบบทดสอบที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้, ควรระบุว่าต้องการให้แบบทดสอบมีลักษณะแอคทิฟ, เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชม และระบุว่าข้อมูลที่เก็บได้จะถูกใช้ทำอะไร

ตัวอย่าง:
Create an interactive quiz related to the [industry] that will engage website visitors. Ensure that the quiz contains a mix of informative and entertaining questions to maintain user interest. Additionally, specify that the quiz should collect user responses for further analysis.

Prompt:
"Build an engaging quiz about [industry] that includes a mix of informative and entertaining questions. The quiz should be designed to captivate website visitors and gather valuable data for analysis. Specify the number of questions and any particular topics you want to focus on."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

Use Case 1: การสร้างแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวPrompt:
"Create an engaging quiz about the travel industry. Include questions that cover popular tourist destinations, travel trends, and cultural experiences. Ensure the quiz is interactive and collects user responses for analysis."

Example Output:
"Build an interactive quiz related to the travel industry. Include questions about famous tourist destinations, current travel trends, and unique cultural experiences. The quiz should engage website visitors and gather user responses for further analysis."

Use Case 2: การสร้างแบบทดสอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเทคโนโลยีPrompt:
"Develop a quiz focusing on the technology industry. Create questions that cover recent tech advancements, popular gadgets, and emerging trends. Make the quiz interactive and specify that it should collect user responses for analysis."

Example Output:
"Build an interactive quiz related to the technology industry. Craft questions that explore recent technological advancements, popular gadgets, and emerging trends. Ensure the quiz engages website visitors and collects valuable user responses for further analysis."

การใช้คำสั่ง "Create an interactive quiz or assessment related to our industry, designed to engage website visitors and gather data" นี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา พร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมของเรา

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ