เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อประกอบการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเราที่เน้นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสีเขียว

บริษัทเรามีความตั้งใจที่มากมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเราต้องการให้ ChatGPT ช่วยออกแบบอินโฟกราฟิกที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้ โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรปรากฎในอินโฟกราฟิก เช่น มาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, โปรแกรมมีประสิทธิภาพ, หรือโครงการเซ็นเซอร์ที่บริษัทมีส่วนร่วม

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อประกอบการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเราที่เน้นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสีเขียว

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Design an infographic illustrating our company's commitment to environmental sustainability and green initiatives."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT ออกแบบ Infographic ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่เป็นทางการต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (environmental sustainability and green initiatives) โดยเน้นที่การสร้างภาพข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างกราฟิกและมีประสิทธิภาพ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก ChatGPT, ควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการให้ปรากฎใน Infographic, เช่น ค่ามาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, โปรแกรมมีประสิทธิภาพ, หรือโครงการเซ็นเซอร์ที่บริษัทมีส่วนร่วม

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - Use Case 1: บริษัท XYZ ต้องการ Infographic ที่แสดงถึงการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตสินค้า
     - คำสั่ง: "Design an infographic showcasing our company's use of renewable energy sources in the production of our goods."

   - Use Case 2: บริษัท ABC ต้องการ Infographic เพื่อโปรโมทโครงการการปลูกป่า
     - คำสั่ง: "Create an infographic highlighting our company's tree-planting initiative and its positive impact on the environment."

   - Use Case 3: บริษัท DEF ต้องการ Infographic เกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติก
     - คำสั่ง: "Develop an infographic illustrating our company's efforts to reduce plastic usage and promote eco-friendly alternatives."

การทำงานตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคำสั่ง และช่วยเปลี่ยนคำสั่งเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรับแต่ง Infographic ตามความต้องการของบริษัท

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ