การใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อเพิ่มความเข้าใจในคุณค่าแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ โดยเน้นการเท่าทันกับ Business Model Canvas (BMC) เพื่อให้คำตอบมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

การใช้คำสั่ง  AI ChatGPT Prompts เพื่อเพิ่มความเข้าใจในคุณค่าแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Provide insights into the competitive advantage of [insert product/service] by highlighting how it differentiates itself in the market, as per BMC."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุ โดยเน้นการแสดงให้เห็นถึงวิธีที่มันต่างไปในตลาด โดยอ้างอิงตาม Business Model Canvas (BMC) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแผนธุรกิจที่มีหลักการสำคัญต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ก่อนอื่นให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการให้ ChatGPT สร้างข้อมูลเกี่ยวกับ
   - ควรเลือกข้อมูลที่สมเหตุสมผลและเกี่ยวข้องกับ BMC เพื่อให้คำตอบมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   **Use Case 1: Technology Product**
   - ชื่อผลิตภัณฑ์: SmartTech 3000
   - คำสั่ง: "Provide insights into the competitive advantage of SmartTech 3000 by highlighting how it differentiates itself in the market, as per BMC."

   **คำตอบ:**
   "SmartTech 3000 stands out in the market due to its cutting-edge artificial intelligence integration, which significantly enhances user experience. As per BMC, our key differentiators lie in the 'Technology' and 'Customer Segments' blocks. Our technology innovation allows personalized interactions, setting us apart from competitors. Additionally, targeting niche customer segments seeking advanced AI solutions ensures a unique market position."

   **Use Case 2: SaaS Service**
   - ชื่อบริการ: CloudConnect Pro
   - คำสั่ง: "Provide insights into the competitive advantage of CloudConnect Pro by highlighting how it differentiates itself in the market, as per BMC."

   **คำตอบ:**
   "CloudConnect Pro excels in the market by focusing on cost-efficient scalability and user-friendly interfaces, aligning with BMC's 'Cost Structure' and 'Channels' aspects. Our competitive advantage lies in providing seamless integration, rapid deployment, and a subscription-based pricing model. This strategic approach distinguishes us, ensuring a strong market position and enhanced customer value."

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างคำตอบที่มีคุณภาพและเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งานในการเขียนคำสั่ง Prompts ของ ChatGPT Prompts ในบทบาทของ "ChatGPT Prompts Expert".

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ