วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts วิเคราะห์การเงิน BMC: แหล่งที่มาและการลงทุนสนับสนุน สินค้า/บริการ

คำสั่งนี้มอบหมายให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์ด้านการเงินของ BMC (Business Model Canvas) โดยรวม โดยระบุแหล่งที่มาของรายได้และการลงทุนที่อาจจะต้องการเพื่อสนับสนุน [insert product/service] ซึ่งไม่ได้ระบุ. คำสั่งนี้สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน.

วิธีการใช้ AI ChatGPT Prompts วิเคราะห์การเงิน BMC: แหล่งที่มาและการลงทุนสนับสนุน สินค้า/บริการ

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - คำสั่ง: "Analyze the funding and financial aspects of BMC, including sources of revenue and potential investments required to support [insert product/service]."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT ทำการวิเคราะห์ด้านการเงินและการจัดทำงบประมาณของ BMC (Business Model Canvas) โดยรวมถึงแหล่งที่มาของรายได้และการลงทุนที่อาจจะต้องการเพื่อสนับสนุน [insert product/service] ที่ไม่ได้ระบุ.

3. แนะนำวิธีใช้:
   - ให้เป็นกระบวนการทำงานขั้นตอนละขั้นตอน:
     - เริ่มต้นโดยให้ ChatGPT รู้จักกับ BMC และ [insert product/service].
     - ขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ของ BMC.
     - ขอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจจะต้องการเพื่อสนับสนุน [insert product/service].
     - ขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินที่เกี่ยวข้อง.

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:


   - Use Case 1: การวิเคราะห์รายได้ของ BMC
     - คำสั่ง: "Analyze the sources of revenue for BMC and provide insights into the key income streams."

   - Use Case 2: การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับ [insert product/service]
     - คำสั่ง: "Examine the potential investments required to support the development and growth of [insert product/service] within the BMC framework."

สำคัญ:
- ควรให้คำสั่งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการให้ ChatGPT วิเคราะห์ เพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้องของการตอบสนอง.
- การใช้คำสั่งสั่งให้ ChatGPT ทำงานขั้นตอนละขั้นตอนช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และตรวจสอบว่าได้คำตอบที่ถูกต้อง.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ