การใช้ AI ChatGPT Prompts เขียนสคริปต์สำหรับซีรีส์วิดีโอที่มีคำรับรองจากลูกค้า โดยแต่ละบทเน้นเรื่องราวความสำเร็จที่ไม่เหมือนใคร

คำสั่งนี้เป็นการให้ ChatGPT สร้างสคริปต์วิดีโอสำหรับซีรีส์ที่เน้นที่การแสดงความประสบความสำเร็จของลูกค้าที่มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละตอน. คำถามที่ให้มีการเน้นให้ ChatGPT เลือกลูกค้าที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเน้นที่เอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าได้ประสบความสำเร็จ. คำถามเชิงลึกและแนะนำให้ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสร้างสคริปต์ที่น่าสนใจและมีคุณค่า

การใช้ AI ChatGPT Prompts เขียนสคริปต์สำหรับซีรีส์วิดีโอที่มีคำรับรองจากลูกค้า โดยแต่ละบทเน้นเรื่องราวความสำเร็จที่ไม่เหมือนใคร

**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**

คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ได้รับคือ "Compose a script for a video series featuring customer testimonials, each emphasizing a unique success story."

**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**

คำสั่งนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับซีรีส์วิดีโอที่นำเสนอความประสบความสำเร็จของลูกค้า โดยในแต่ละตอนจะต้องเน้นที่เรื่องราวความสำเร็จที่เป็นเอกลักษณ์

**3. แนะนำวิธีใช้:**

- **เลือกลูกค้าที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ:** ควรเลือกลูกค้าที่มีเรื่องราวที่มีความน่าสนใจและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ. 

- **เน้นที่เอกลักษณ์:** ในแต่ละเรื่องราว, เน้นที่เอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้านั้นๆ มีประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยคำถามที่ชัดเจนและสะท้อนความสำเร็จของพวกเขา.

- **ให้ข้อมูลที่จำเป็น:** สร้างคำถามที่ชัดเจนเพื่อให้ ChatGPT ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างสคริปต์ เช่น "ถามถึงประสบการณ์ลูกค้าที่เราต้องการทราบ" หรือ "ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ทำให้ประสบความสำเร็จ."

**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:**

**Use Case 1: ลูกค้าสำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านการศึกษาออนไลน์**

คำสั่ง: "Compose a script for a video featuring a customer testimonial for an online education platform, highlighting the unique success story of a student."

ตัวอย่างคำสั่ง: "Tell us about a student who achieved remarkable success through our online education platform. Emphasize the unique aspects of their journey and how our platform played a pivotal role in their achievements."

**Use Case 2: ลูกค้าสำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินและลงทุน**

คำสั่ง: "Create a script for a video series showcasing customer testimonials in the financial services industry, with each video focusing on a different success story related to investments or financial planning."

ตัวอย่างคำสั่ง: "Highlight various success stories of customers who have experienced financial growth and success through our services. Each video should present a unique angle, such as successful investment strategies or effective financial planning."

**Use Case 3: ลูกค้าสำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านการเที่ยวเชิงพาณิชย์**

คำสั่ง: "Craft a script for a video series featuring customer testimonials for a commercial travel agency, with each video emphasizing a distinctive success story related to memorable travel experiences."

ตัวอย่างคำสั่ง: "Share compelling stories of customers who had unforgettable travel experiences through our services. Each video should delve into a unique aspect of their journey, showcasing the impact of our travel agency in creating extraordinary memories."

ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและคำถามที่เตรียมไว้ในคำสั่ง ChatGPT Prompts ที่ส่งเข้าไป.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ