วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ซีรีส์วิดีโอ: การยึดมั่นของบริษัทเราในความยั่งยืนและทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อม

สร้างประสบการณ์ที่ไม่ต้องลืมกับซีรีส์วิดีโอที่เน้นความยึดมั่นของบริษัทเราในการสร้างความยั่งยืนและการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม. ในทุกตอน, เรามุ่งเน้นทุนของเราในการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติ, การลดการใช้พลาสติก, และการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกิจกรรมประจำวันของเรา. มาร่วมตามติดเพื่อเข้าใจว่าทำไมบริษัทของเรามีความสำคัญที่ยึดมั่นต่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

วิธีสร้าง AI ChatGPT Prompts ซีรีส์วิดีโอ: การยึดมั่นของบริษัทเราในความยั่งยืนและทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อม

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   - **Command**: Compose a script for a video series showcasing our company's commitment to sustainability and eco-friendly practices.
   - **Context**: The command is asking the model to generate a script for a video series that highlights the company's dedication to sustainability and eco-friendly practices.

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   - คำสั่งนี้เรียกร้องให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ (script) สำหรับชุดวิดีโอที่เน้นทุนบริษัทในเรื่องการยึดมั่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอในภาพรวมของความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้น ๆ

3. แนะนำวิธีใช้:
   - กำหนดคำสั่งอย่างชัดเจน เน้นให้ ChatGPT ทราบว่าเราต้องการสคริปต์สำหรับวิดีโอที่เน้นความยึดมั่นต่อการอนุรักษ์และมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   - กำหนดลักษณะของบริษัทของคุณที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นนี้ เช่น ประกอบด้วยภาพลักษณ์และค่านิยม

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   - **Use Case 1: Corporate Sustainability Overview**
     - **Command**: Compose a script for a video providing an overview of our company's sustainability initiatives and practices.
     - **Example Prompt**: "Create a script for a video series showcasing our company's dedication to sustainability, covering initiatives such as renewable energy usage, waste reduction, and ethical sourcing."

   - **Use Case 2: Eco-Friendly Technology Integration**
     - **Command**: Develop a script highlighting how our company incorporates eco-friendly technologies in daily operations.
     - **Example Prompt**: "Write a script for a video series emphasizing the integration of eco-friendly technologies in our company's daily operations, including energy-efficient processes and sustainable IT practices."

   - **Use Case 3: Employee Engagement in Sustainability**
     - **Command**: Create a script portraying how our employees actively contribute to our sustainability goals.
     - **Example Prompt**: "Compose a script for a video series illustrating the active involvement of our employees in promoting sustainability, showcasing initiatives like volunteer programs, green commuting, and awareness campaigns."

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่งนี้จะช่วยให้ ChatGPT สร้างสคริปต์ที่เน้นที่สำหรับการสร้างวิดีโอที่เน้นความยึดมั่นต่อการอนุรักษ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทของคุณอย่างเหมาะสม.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ