คำสั่ง AI ChatGPT Prompts การใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อเข้าใจเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานใน Business Model Canvas (BMC)

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและแนะนำวิธีใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดไว้เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Business Model ตามที่ระบุใน Business Model Canvas (BMC) หรือเอกสารแผนธุรกิจขององค์กร ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมคำถามและการให้ข้อมูลเพื่อให้ ChatGPT สามารถให้คำตอบที่เป็นประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ

คำสั่ง AI ChatGPT Prompts การใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อเข้าใจเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานใน Business Model Canvas (BMC)
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่งที่ให้มาคือ:
"Provide insights into the technology stack and infrastructure required to support the business model as detailed in BMC."
 
2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการสนับสนุนโมเดลธุรกิจตามที่ระบุใน BMC (Business Model Canvas) หรือในแผนธุรกิจขององค์กรนั้น ๆ
 
3. แนะนำวิธีใช้:
- ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Model Canvas (BMC) หรือเอกสารแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะให้ข้อมูลมีความเนื้อหามากขึ้น
- ระบุข้อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน เช่น กำหนดว่าต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้, โครงสร้างพื้นฐาน, หรือองค์ประกอบที่สำคัญ
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่าง:
 
Use Case 1: สอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้
- คำถาม: "Can you provide details on the technologies used in our business model according to the BMC?"
- ตัวอย่างคำสั่ง: "Provide insights into the technology stack and infrastructure required to support the business model as detailed in BMC."
 
Use Case 2: ขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
- คำถาม: "What is the underlying infrastructure needed for our business model based on the BMC?"
- ตัวอย่างคำสั่ง: "Provide insights into the technology stack and infrastructure required to support the business model as detailed in BMC."
 
สำคัญ: 
- การระบุคำถามอย่างชัดเจนจะช่วยให้ ChatGPT สามารถให้คำตอบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
- การเตรียมข้อมูลใน BMC หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ ChatGPT มีข้อมูลเพียงพอในการให้คำตอบ

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ