การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและอุปสรรคทางธุรกิจ

คู่มือการใช้คำสั่ง ChatGPT Prompts เพื่อสร้างเนื้อหาที่พูดถึงความเสี่ยงและอุปสรรคทางธุรกิจจากปัจจัยภายนอก เช่น การแข่งขันในตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยให้คำแนะนำในการระบุข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้คำตอบที่มีประสิทธิภาพ

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง AI ChatGPT Prompts เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและอุปสรรคทางธุรกิจ
**1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:**
   - คำสั่ง: "Discuss the potential external threats and risks, such as market competition or regulatory changes, as outlined in BMC, and propose mitigation strategies for [insert product/service]."
 
**2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:**
   - คำสั่งนี้เต็มไปด้วยคำพูดที่ต้องการให้ ChatGPT พูดหรือสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอก เช่น การแข่งขันในตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎระเบียบที่อาจมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำลังถูกพูดถึง ในบทความนี้, BMC หมายถึง Business Model Canvas, ที่อาจประกอบด้วยแผนธุรกิจทั้งหมดของ [insert product/service].
 
**3. แนะนำวิธีใช้:**
   - เพื่อให้ได้การตอบที่เป็นประโยชน์, ควรให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่น ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอในบทความ
   - สามารถระบุบริเวณที่สนใจเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎระเบียบ
   - ระบุ BMC ของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ ChatGPT ทราบขอบเขตของการพูดถึง
 
**4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:**

   - **Use Case 1: การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด**
     - คำสั่ง: "Discuss the potential external threats posed by intense market competition, as outlined in BMC for our new mobile app, and propose mitigation strategies."
 
   - **Use Case 2: การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎระเบียบ**
     - คำสั่ง: "Discuss the risks associated with potential regulatory changes, as outlined in BMC for our financial advisory service, and propose effective mitigation strategies."
 
**สำคัญ:**
- คำสั่งมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับ BMC และความเชื่อถือต่อสิ่งที่ต้องการพูดถึง
- การระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ได้คำตอบที่เป็นประโยชน์
- ข้อควรระวัง: ตรวจสอบว่า ChatGPT มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับ BMC และบริบทของคำสั่งที่กำลังใช้

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ