แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts แผนการสร้างเนื้อหา LinkedIn สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรม

สร้างแผนการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn ที่เหมาะสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรม [industry] โดยเน้นที่บทความเชิงความคิดนำเสนอ, ข่าวสารอุตสาหกรรม, และโอกาสในการเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนอาชีพ

แนวทางการเขียน AI ChatGPT Prompts แผนการสร้างเนื้อหา LinkedIn สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรม
1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Craft a LinkedIn content blueprint tailored for professionals in the [industry], emphasizing thought leadership articles, industry insights, and networking opportunities."
 
2. ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกให้ ChatGPT สร้างแผนการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn ที่เหมาะสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่ระบุ โดยเน้นไปที่บทความเชิงความคิดนำเสนอ (thought leadership articles) ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (industry insights) และโอกาสในการเครือข่าย (networking opportunities) เพื่อสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับชุมชนอาชีพของเขาใน LinkedIn
 
3. แนะนำวิธีใช้:
   - เริ่มต้นโดยระบุว่าเราต้องการสร้างแผนการสร้างเนื้อหาบน LinkedIn ที่เหมาะสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมใด
   - ระบุให้ ChatGPT เข้าใจว่าเราต้องการเน้นเนื้อหาเชิงความคิดนำเสนอ (thought leadership articles) ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (industry insights) และโอกาสในการเครือข่าย (networking opportunities)
   - ระบุสไตล์และลักษณะของเนื้อหาที่เราต้องการ เช่น การใช้ภาษาที่เชี่ยวชาญ การมุ่งเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนอาชีพ ฯลฯ
   - สร้างคำสั่งที่มีคำว่า [industry] ให้ ChatGPT สามารถแทนคำนี้ด้วยชื่ออุตสาหกรรมที่เหมาะสม เช่น Technology, Finance, Healthcare, ฯลฯ
 
4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างแผนการสร้างเนื้อหา LinkedIn สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology)
   - Command: "Craft a LinkedIn content blueprint tailored for professionals in the Technology industry, emphasizing thought leadership articles, industry insights, and networking opportunities."
   - Output: "Create a series of thought leadership articles focusing on emerging trends in technology, such as AI and blockchain. Provide industry insights through case studies and expert interviews. Curate networking opportunities by hosting virtual meetups and facilitating discussions on LinkedIn Groups dedicated to tech professionals."
 
   Use Case 2: สร้างแผนการสร้างเนื้อหา LinkedIn สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน (Finance)
   - Command: "Craft a LinkedIn content blueprint tailored for professionals in the Finance industry, emphasizing thought leadership articles, industry insights, and networking opportunities."
   - Output: "Develop thought leadership articles addressing key financial strategies and market insights. Offer industry insights by analyzing current market trends and providing expert commentary. Facilitate networking opportunities through virtual seminars and networking events tailored to finance professionals."
 
   Use Case 3: สร้างแผนการสร้างเนื้อหา LinkedIn สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare)
   - Command: "Craft a LinkedIn content blueprint tailored for professionals in the Healthcare industry, emphasizing thought leadership articles, industry insights, and networking opportunities."
   - Output: "Deliver thought leadership articles exploring innovative healthcare solutions and advancements. Share industry insights by analyzing healthcare policies and technological advancements. Foster networking opportunities through webinars and online forums connecting healthcare professionals for knowledge exchange."

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ