การสร้าง AI ChatGPT Prompts วิธีสร้างรายได้จากบล็อกเรื่องการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน

ค้นหาวิธีในการทำให้บล็อกเรื่องการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืนมีรายได้โดยการมีสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการทำความร่วมมือกับแบรนด์ที่มีจรรยาบรรณ มาเรียนรู้วิธีสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอยู่อย่างยั่งยืน เช่น การใช้ทรัพยากรโดยอย่างยั่งยืน แฟชั่นที่มีจรรยาบรรณ การตกแต่งบ้านอย่างมีเหตุผลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเดินทางที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับแบรนด์ที่เกี่ยวข้องและเพื่อรับค่าคอมมิชชันจากการขายผลิตภัณฑ์ที่แนะนำในบล็อกของคุณ

การสร้าง AI ChatGPT Prompts วิธีสร้างรายได้จากบล็อกเรื่องการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน

1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
"Brainstorm unique ways to monetize a lifestyle blog focused on sustainable living, including sponsored eco-friendly product features and affiliate partnerships with ethical brands. Detail how to create engaging content covering topics such as zero waste living, ethical fashion, eco-friendly home decor, and sustainable travel, while incorporating sponsored content authentically. Explore opportunities for sponsored partnerships with sustainable brands, eco-conscious retailers, or environmental organizations, as well as affiliate partnerships to earn commissions on sales of eco-friendly products recommended on the blog."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้เป็นการขอให้ ChatGPT ช่วยในการทำ Brainstorm เพื่อหาวิธีในการทำรายได้จากการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืนที่เน้นไปที่การอยู่อย่างยั่งยืน โดยรวมการมีสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการทำความร่วมมือกับแบรนด์ที่มีจรรยาบรรณ เน้นให้เนื้อหามีความน่าสนใจเกี่ยวกับการอยู่อย่างยั่งยืน เช่น การใช้ทรัพยากรโดยอย่างยั่งยืน แฟชั่นที่มีจรรยาบรรณ การตกแต่งบ้านอย่างมีเหตุผลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเดินทางที่ยั่งยืน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ นี้ พร้อมทั้งแสดงถึงวิธีการผสมเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง เช่น การทำเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล และสำรวจโอกาสในการทำงานร่วมกับแบรนด์ที่มีจรรยาบรรณ ร้านค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการทำงานร่วมกับแบรนด์ผ่านทางพันธมิตรที่จะได้รับค่าคอมมิชชันจากการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่แนะนำในบล็อกของคุณ

3. แนะนำวิธีใช้:
- ตั้งใจให้คำถามเหล่านี้ตามคำสั่งที่กำหนด
- อธิบายถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายได้จากการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน
- ยกตัวอย่างเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวข้อที่ระบุ และวิธีการผสมเนื้อหาที่มีการสนับสนุนเข้าไป
- สำรวจโอกาสในการทำงานร่วมกับแบรนด์ที่เกี่ยวข้องและแนะนำเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือผ่านทางพันธมิตรต่าง ๆ

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

- ตัวอย่าง Use Case: การสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ Zero Waste Living
  - คำสั่ง: "สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการลดขยะสู่ระดับศูนย์ รวมถึงการใช้วิธีการทำเป็นเอง การลดการใช้พลาสติก และการใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้"
- ตัวอย่าง Use Case: การผสมเนื้อหากับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน
  - คำสั่ง: "แสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน เช่น ขวดน้ำล้าง กระเป๋าผ้า หรือหลอดหลอดรองเท้า"

- ตัวอย่าง Use Case: การสร้างความร่วมมือผ่านทางพันธมิตร
  - คำสั่ง: "สร้างความร่วมมือกับร้านค้าที่มีจรรยาบรรณในการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้แนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในบล็อกของเราและรับค่าคอมมิชชันจากการขาย"
  
ในแต่ละขั้นตอน สามารถใช้คำสั่งที่กำหนดให้กับ ChatGPT เพื่อให้เกิดเนื้อหาที่ตรงตามที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ