เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างหัวข้อย่อยที่น่าสนใจสำหรับโบรชัวร์ขาย

เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง ChatGPT เพื่อสร้างหัวข้อย่อยที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจสำหรับโบรชัวร์ขาย ด้วยการเน้นคุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ พร้อมประโยชน์หลัก และวิธีการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงตัวอย่างการใช้งานที่สามารถปรับใช้ได้จริง

เรียนรู้การใช้ AI ChatGPT Prompts เพื่อสร้างหัวข้อย่อยที่น่าสนใจสำหรับโบรชัวร์ขาย

### 1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts

คำสั่ง: 
"Generate a series of attention-grabbing bullet points for a sales brochure showcasing the features of [insert product/service], highlighting key benefits and demonstrating how the product/service addresses the needs and pain points of the target audience."

### 2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้

คำสั่งนี้หมายถึงการให้ ChatGPT สร้างหัวข้อย่อยที่น่าสนใจสำหรับโบรชัวร์ขาย โดยจะเน้นที่คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงประโยชน์หลัก ๆ และวิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

### 3. แนะนำวิธีใช้ 

ในการใช้คำสั่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำตามขั้นตอนดังนี้:

**Step-by-Step Guide:**

1. **ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการ**: แทนที่ [insert product/service] ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ
2. **ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย**: ระบุลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. **เน้นคุณลักษณะและประโยชน์หลัก**: จดรายละเอียดคุณลักษณะเด่นและประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4. **ชี้แจงปัญหาและความต้องการ**: อธิบายปัญหาและความต้องการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้สามารถแก้ไขได้

### 4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง ที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้

**Use Case 1:**
ผลิตภัณฑ์: ซอฟต์แวร์การจัดการโปรเจกต์
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้จัดการโปรเจกต์ในบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่

**ตัวอย่างคำสั่ง:**
"Generate a series of attention-grabbing bullet points for a sales brochure showcasing the features of our project management software, highlighting key benefits and demonstrating how the software addresses the needs and pain points of project managers in mid-to-large sized companies."

**ตัวอย่างผลลัพธ์:**
- Boost team productivity with real-time collaboration tools.
- Seamless integration with popular platforms like Slack, Google Drive, and more.
- Customizable dashboards to fit the unique needs of your projects.
- Efficiently track project progress and meet deadlines with automated reminders.
- Robust reporting features to provide insightful data analytics.
- Enhanced security protocols to ensure data privacy and protection.

**Use Case 2:**
ผลิตภัณฑ์: ครีมบำรุงผิวหน้า
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-40 ปี

**ตัวอย่างคำสั่ง:**
"Generate a series of attention-grabbing bullet points for a sales brochure showcasing the features of our facial moisturizer, highlighting key benefits and demonstrating how the product addresses the needs and pain points of working women aged 25-40."

**ตัวอย่างผลลัพธ์:**
- Revitalize your skin with our all-natural ingredients.
- Quick-absorbing formula, perfect for your busy morning routine.
- Long-lasting hydration that keeps your skin glowing all day.
- Reduces fine lines and wrinkles for a youthful appearance.
- Dermatologically tested for all skin types, including sensitive skin.
- Cruelty-free and eco-friendly packaging, because you care about the planet.

**Use Case 3:**
บริการ: การจัดทำเว็บไซต์
กลุ่มเป้าหมาย: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

**ตัวอย่างคำสั่ง:**
"Generate a series of attention-grabbing bullet points for a sales brochure showcasing the features of our website development service, highlighting key benefits and demonstrating how the service addresses the needs and pain points of small business owners."

**ตัวอย่างผลลัพธ์:**
- Custom website design tailored to your brand’s identity.
- Responsive design that looks great on all devices.
- SEO optimization to boost your online visibility.
- E-commerce integration to grow your online sales.
- Ongoing support and maintenance to keep your site up-to-date.
- Affordable pricing plans to fit your budget.

By following this step-by-step approach, you can create effective and engaging bullet points that highlight the strengths of your product or service, making your sales brochure more compelling to your target audience.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

benzbenzio รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบนซ์) - เจ้าของ BENZIO ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.com คนแรกของไทย และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนใช้คำสั่ง ChatGPT คำสั่งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้บุกเบิก BenzioGPT.com สร้างคอร์สเรียนสอนการใช้คำสั่ง ChatGPT มากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Content, Facebook Ads, บทความ, อสังหาริมทรัพย์, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ